Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 88


LiiteA§88_hva_kelpoisuusehdot_aluehallitus220815

 

Virkojen perustaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

 

KPHVAHAL 20.06.2022 § 80 

 

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ja vt hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hyvinvointialueelle on toistaiseksi perustettu vain hyvinvointialuejohtajan virka. Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu edellyttää laajempaa virkapohjaa virkavastuullisen valmistelun mahdollistamiseksi ja uuden organisaation toiminnan rakentamiseksi.

 

Aluehallitus on aiemmalla päätöksellään linjannut, että perustettaviin palvelussuhteisiin siirrytään ensisijassa ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Uudet virat julistetaan haettavaksi vain tilanteissa, joissa organisaatio muuttuu tai virassa ei ole vakinaista hoitajaa.

 

Hyvinvointialueelle perustetaan koko henkilöstölle vakanssit, joihin siirtyvien organisaatioiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2023.

 

Virkavastuullisen valmistelutyön etenemiseksi on perustettava osa vakansseista tässä valmistelun vaiheessa. Vakansseja tullaan perustamaan asteittain valmistelun edetessä.

 

Tässä vaiheessa esitetään perustettavaksi seuraavat virat ja toimet:

 1. pelastusjohtaja
 2. johtajaylilääkäri
 3. johtajaylihoitaja
 4. sosiaalijohtaja
 5. toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
 6. toimialuejohtaja, hoito ja hoiva
 7. toimialuejohtaja, perheiden palvelut
 8. talousjohtaja
 9. henkilöstöjohtaja
 10. hankintajohtaja
 11. hallintolakimies
 12. muutosjohtaja
 13. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
 14. tietohallintojohtaja
 15. viestintäpäällikkö
 16. talouspäällikkö
 17. tietopalvelupäällikkö
 18. sisäinen tarkastaja
 19. tekninen johtaja

 

Perustettavien virkojen kelpoisuusehdot on esitetty liitteessä.

 

Palvelussuhteeseen ottamisesta perustettaviin virkoihin päättää kunkin viran osalta toimivaltainen viranomainen (hallintosääntö 53§). Siltä osin kuin palvelussuhteeseen ottamisesta ei ole vielä toiminta- tai johtosäännöllä määrätty, esitetään päätösvalta delegoitavaksi hyvinvointialuejohtajalle.

 

Perustettaviin hyvinvointialueen virkoihin henkilöstö siirtyy 1.1.2023 lakisääteisen liikkeenluovutuksen mukaisesti. Nimitykset perustettaviin virkoihin tehdään kuitenkin heti tämän päätöksen saatua lainvoiman. Ennen liikkeenluovutusta virkoihin nimitetyt viranhaltijat työskentelevät siirtyvän organisaation virasta käsin henkilövuokraussopimuksella (kustannustenjakosopimus) hyvinvointialueelle.

 

 

 

Päätösesitys A. Perustetaan hyvinvointialueelle seuraavat virat:
1. pelastusjohtaja
2. johtajaylilääkäri
3. johtajaylihoitaja
4. sosiaalijohtaja
5. toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
6. toimialuejohtaja, hoito ja hoiva
7. toimialuejohtaja, perheiden palvelut
8. talousjohtaja
9. henkilöstöjohtaja
10. hankintajohtaja
11. hallintolakimies
12. muutosjohtaja
13. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
14. tietohallintojohtaja
15. viestintäpäällikkö
16. talouspäällikkö
17. tietopalvelupäällikkö
18. sisäinen tarkastaja
19. tekninen johtaja

B. Hyväksytään kelpoisuusehdot liitteen mukaisesti.

C. Valtuutetaan hyvinvointialuejohtaja nimeämään siirtyvistä organisaatioista henkilöt perustettaviin virkoihin siltä osin kuin päätösvalta ei ole aluehallituksella.

D.  Valtuutetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranhaltija tai toimielin käynnistämään mahdolliset rekrytoinnit.

 

Päätös Kohdat A, C ja D hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohdan B osalta jäsen Pasi Kanniainen Piia Rautiolan ja Sari Innasen kannattamana esitti, että pelastusjohtajaa koskevaa kelpoisuusehtoa muutetaan siten, että "soveltuva korkeakoulututkinto" muutetaan muotoon "soveltuva ylempi korkeakoulututkinto". Koska oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kanniaisen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA ääntä (jäsenet Teerikangas, Salo, Urpilainen) ja 8 Ei ääntä (jäsenet Innanen, Alpia, Kanniainen, Kivelä, Lukkarinen, Nurmi-Lehto, Pulkkinen, Rautiola). Äänestystuloksen mukaisesti hallituksen päätökseksi tuli Kanniaisen esitys.

 

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 88  

52/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ja hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hyvinvointialueelle perustettavien virkojen perustaminen toteutetaan asteittain. Tässä vaiheessa perustettavaksi tulevat mm palvelualuejohtajien virat sekä eräitä asiantuntijatehtäviä. Vakanssien perustamisen yhteydessä hyväksytään näitä koskevat kelpoisuusehdot.

 

Konsernipalveluiden toimialueelle ei perusteta erillisiä palvelualuesjohtajan virkoja vaan toimialuejohtaja määrää  palvelualuejohtajan virkatehtävää hoitamaan ko palvelualueelta viranhaltijan. Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus - toimialueella toimialuejohtaja (pelastusjohtaja) määrää palvelualuejohtajan virkatehtävää hoitamaan ko palvelualueen pelastuspäällikön.  

 

Uusina vakansseina esitetään perustettavaksi hr-controllerin (palvelussuhdeasioiden vastuualue) sekä logistiikkapäällikön (hankinta- ja kuljetuspalvelut) vakanssit. Lisäksi vammaispalveluiden toimialuejohtajan virka muutetaan hankejohtajan, digitaaliset palvelut viraksi (TKIO ja osallisuus vastuualue). Henkilöstöpalvelut ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ovat hyvinvointialueella nostettu strategisiksi painopisteiksi, mikä edellyttää näiden resurssointiin nykyistä vahvempaa panostamista. Logistiikkapäällikön vakanssia ehdotetaan perustettavaksi henkilö- ja tavarankuljetusten uudelleenorganisoinnin vuoksi (oma vastuualue).

 

Esitys perustettavien vakanssien kelpoisuusehdoista liitteenä (Liite A § 88).

 

Nyt perustettavien vakanssien täyttö- ja nimitysprosessin osalta noudatetaan samoja perusteita kuin edellä on linjattu.

 

Perustettavaksi esitetään seuraavat virat ja toimet (kyseessä on virka, mikäli vakanssia ei ole erikseen merkitty merkinnällä toimi):

 

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

 1. palvelualuejohtaja, vastaanottopalvelut
 2. palvelualuejohtaja, suun terveydenhuolto
 3. palvelualuejohtaja, päivystys- ja sairaanhoidolliset palvelut
 4. palvelualuejohtaja, somatiikka
 5. palvelualuejohtaja, kuntoutuksen ja neurologian palvelualue

 

Hoito ja hoiva

 1. palvelualuejohtaja, asiakasohjaus ja avopalvelut
 2. palvelualuejohtaja, kotihoito
 3. palvelualuejohtaja, palveluasuminen ja laitoshoito
 4. palvelualuejohtaja, jaksohoito ja tehostettu kotikuntoutuminen
 5. palvelualuejohtaja, yleislääketieteen sairaalapalvelut ja geriatria

 

 Perheiden palvelut

 1. palvelualuejohtaja, perhekeskuspalvelut
 2. palvelualuejohtaja, kehityspoliklinikka ja vammaispalveluiden sosiaalityö
 3. palvelualuejohtaja, lasten ja nuorten erityispalvelut
 4. palvelualuejohtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut
 5. palvelualuejohtaja, vammaispalveluiden asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut
 6. palvelualuejohtaja, aikuisten sosiaalipalvelut

 

 Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus

 1. pelastuspäällikkö, pelastuspalvelut
 2. pelastuspäällikkö, onnettomuuksien ehkäisy
 3. pelastuspäällikkö, turvallisuus- ja varautumispalvelut

 

 Konsernipalvelut

 1. asiakirjahallintopäällikkö, tiedonhallinta ja hallintopalvelut
 2. tietosuojavastaava, tiedonhallinta ja hallintopalvelut
 3. palvelussuhdepäällikkö, palvelussuhdeasiat
 4. hr-controller (toimi), palvelussuhdeasiat
 5. hankejohtaja, digitaaliset palvelut, TKIO ja osallisuus
 6. logistiikkapäällikkö, hankinta- ja kuljetuspalvelut

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:

A. perustaa hyvinvointialueelle seuraavat virat/toimet:

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
1. palvelualuejohtaja, vastaanottopalvelut
2. palvelualuejohtaja, suun terveydenhuolto
3. palvelualuejohtaja, päivystys- ja sairaanhoidolliset palvelut
4. palvelualuejohtaja, somatiikka
5. palvelualuejohtaja, kuntoutuksen ja neurologian palvelualue

Hoito ja hoiva
6. palvelualuejohtaja, asiakasohjaus ja avopalvelut
7. palvelualuejohtaja, kotihoito
8. palvelualuejohtaja, palveluasuminen ja laitoshoito
9. palvelualuejohtaja, jaksohoito ja tehostettu kotikuntoutuminen
10. palvelualuejohtaja, yleislääketieteen sairaalapalvelut ja geriatria

Perheiden palvelut
11. palvelualuejohtaja, perhekeskuspalvelut
12. palvelualuejohtaja, kehityspoliklinikka ja vammaispalveluiden sosiaalityö
13. palvelualuejohtaja, lasten ja nuorten erityispalvelut
14. palvelualuejohtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut
15. palvelualuejohtaja, vammaispalveluiden asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut
16. palvelualuejohtaja, aikuisten sosiaalipalvelut

Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus
17. pelastuspäällikkö, pelastuspalvelut
18. pelastuspäällikkö, onnettomuuksien ehkäisy
19. pelastuspäällikkö, turvallisuus- ja varautumispalvelut

Konsernipalvelut
20. asiakirjahallintopäällikkö, tiedonhallinta ja hallintopalvelut
21. tietosuojavastaava, tiedonhallinta ja hallintopalvelut
22. palvelussuhdepäällikkö, palvelussuhdeasiat
23. hr-controller (toimi), palvelussuhdeasiat
24. hankejohtaja, digitaaliset palvelut, TKIO ja osallisuus
25. logistiikkapäällikkö, hankinta- ja kuljetuspalvelut

B. Hyväksyä kelpoisuusehdot liitteen mukaisesti;

C. Valtuutetaan hyvinvointialuejohtaja nimeämään siirtyvistä organisaatioista henkilöt perustettaviin tehtäviin; sekä

D. Valtuutetaan hyvinvointialuejohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija käynnistämään mahdolliset rekrytoinnit.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.