Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 121


 

Hyvinvointialuestrategian jatkovalmistelu ja täydentäminen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian osalta

 

KPHVAHYT 08.09.2022 § 14 

 

 

 

Valmistelija Muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Hyvinvointialuevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 § 51 hyvinvointialuestrategian. Hyvinvointialueen strategia on kokonaisuus, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian sekä pelastuksen palvelutasopäätöksen.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 § säätää palvelustrategian. Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa.  Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Terveydenhuoltolain 34 § säädetään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta.

 

Järjestämissuunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

 

Hyvinvointialueuudistuksessa on lainsäädännöllisesti toiminnalle asetettu tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta. Strategia kokoaa yhteen alueellisen tahtotilan. Strategian tulee olla sekä realistinen että tavoitteellinen. Strategia perustuu alueen väestörakenteeseen ja asukkaiden palvelutarpeisiin. Strategisten tavoitteiden määrittely vaatii perustakseen tietoa asukkaiden hyvinvoinnin tilasta sekä näkemyksen siitä, miten tilanne muuttuu lähivuosina. Nykytilasta koottu tieto mahdollistaa sen, että strategiassa on konkreettisia painopistealueita ohjaamassa toimintaa. Strategian kannalta oleellista on myös tietoon perustuva ennakointi palvelutarpeen muutoksista. Strategia perustuu tietoon ja on siihen nojaten konkreettinen. Kolmantena strategian laatimisen ohjenuorana on selkeys. Hyvinvointialuestrategia kokoaa alueen pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden hyvinvointialueen taloudelliset reunaehdot. Samalla se ohjaa taloussuunnittelua. Alueen asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on oleellinen väline sitoutumisessa hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan.

 

Soiten valtuusto hyväksyi 24.5.2021 Kestävä Soite -ohjelman, jonka valmisteluun osallistettiin henkilöstöä laajasti. Ohjelmassa on tehty linjauksia asioista, joihin myös palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman tulee vastata. Hyvinvointialueen valtuusto onkin linjannut, että strategiatyötä tehdään jo olemassa olevaa materiaalia soveltuvin osin hyödyntäen.

 

Palvelustrategia ja järjestämissuunnitelma laaditaan syksyn aikana ja sen hyväksyy valtuusto.

 

Kokouksessa käydään läpi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen staregia-asiakirja ja Kestävä Soite ohjelma soveltuvin osin.

 

Oheismateriaalina Hyvinvointialueen stretagia-asiakirja.

 

Päätösesitys Lautakunta käy lähetekeskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman valmistelusta ja evästää jatkovalmistelua.

 

Päätös Lautakunta kävi keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian järjestämissuunnitelman valmistelusta ja evästi jatkovalmistelua.

 

 

 Merk.tied. Jäsen Jarno Saukko poistui kokouksesta klo 18.29.

 

KPHVAHAL 19.09.2022 § 121  

23/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta on käsitellyt 8.9.2022 kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja siihen sisällytettävän järjestämissuunnitelman valmistelua.

 

Hyvinvointialuestrategia on lakisääteinen kokonaisuus. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategian pääelementit on hyväksytty toukokuussa 2022. Hyvinvointialuestrategiaa tullaan täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, pelastuksen palvelutasopäätöksellä sekä muilla johtamista ja toimintaa  ohjaavilla ohjelmilla. 

 

Jatkotyöskentely pohjatuu hyväksyttyyn hyvinvointialuestrategiaan (oheismateriaalina). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiatyössä hyödynnetään laajaan osallistamiseen perustuvaa Kestävä Soite -ohjelmaa, joka toteuttiin soten osalta vuonna 2021 (oheismateriaalina). Ohjelmaa hyödynnetään soveltuvin osin ja tätä tiivistäen.

 

Palvelustrategian laatimisen tueksi kootaan parhaillaan palvelutarvetta ja sen kehitystä kuvaavaa tilastollista materiaalia. Seuraavaksi tarkistetaan Kestävä Soite -ohjelmasta ne elementit, jotka tässä palvelutarvetta kuvaavassa tilanteessa tukevat hyväksytyn strategian tavoitteita. Näiden lisäksi strategiaan nostetaan tarvittavat uudet toiminnalliset painopisteet ja toimintamuutokset. Lähtökohtana on toimiva palveluiden verkosto, joka vastaa palvelutarpeeseen sekä järjestämisvastuun toteutumiseen annetun rahoituksen raamissa.

 

Hyvinvointialuestrategia huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä pelastuksen toiminnan. Tavoitteena on tiivis ja mahdollisimman konkreettinen Hyvinvointialuestrategia, joka sisältää sekä soten palvelustrategian, järjestämissuunnitelman että erikseen hyväksyttävän pelastuksen palvelutasopäätöksen. 

 

Hyvinvointialuestrategian jatkovalmistelu tuodaan aluehallituksen ja aluevaltuuston työstettäväksi aluevaltuuston iltakouluissa, joihin kutsutaan myös henkilöstön edustus. Iltakouluissa ja taustavalmistelussa fasilitoinnissa tukee konsulttitoimisto NHG, joka osallistui Kestävä Soite -ohjelman laadintaan. Lisäksi palvelustrategia tuodaan johtoryhmien, alueneuvottelukunnan, lautakuntien sekä neuvostojen käsiteltäväksi. Myös pelastuksen palvelutasopäätöksen valmistelussa huomioimaan osallistaminen ja sen valmistelussa merkittävä rooli on pelastus- ja turvallisuuslautakunnalla. Aikataulu on tiivis. Hyvinvointialuestrategian täydentävä osio tuodaan aluevaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana, mutta sitä voidaan tarkistaa "rullaavasti" valtuustokauden aikana, jotta varmistetaan sen yhteys myös suunnittelukauden toiminta- ja taloussuunnitteluun sekä YTA-järjestämissopimukseen.  

 

Tässä kokouksessa lautakunnan esittelijä ja hyvinvointialuestrategian valmistelua koordinoiva viranhaltija muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari on mukana asiantuntijana.

 

Päätösesitys Aluehallitus keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa hyvinvointialuestrategian täydentävää jatkovalmistelua edellä esitetyn suunnitelman pohjalta.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Merk. hyvinvointialuejohtaja Korkiakoski-Västi esitteli asiaa kokouksessa. Muutosjohtaja Kellokoski-Kari toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdalla.