Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 130 

RRF-Keski-Pohjanmaan-jatkohankehakemus / sitoutumispäätös

 

KPHVAHAL 26.09.2022 § 130  

97/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila, muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi viime keväänä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle valtionavustusta Suomen Kestävän Kasvun -ohjelman pilarista neljä yhteensä 1 304 000 euroa. Parhaillaan on hyvinvointialueiden haettavana valtionavustusta Kestävän kasvun-ohjelman pilareista kolme ja neljä RRF-Keski-Pohjanmaan hankkeen jatkohankkeeseen vuosille 2023-2025. Valtionavustus on 100 %:sta avustusta ja rahoituspäätökset saadaan ennen vuodenvaihdetta. Jatkohanke voi käynnistyä ensi vuoden alusta.

 

Pilari 3

Valtionavustusta myönnetään pilari 3:sta työllisyysasteen ja osaamistason nostamiseksi, kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja toimenpitein vahvistetaan mielenterveyttä ja työkykyä levittämällä vaikuttavia keinoja ja menetelmiä työpaikkojen ja työterveyshuollon käyttöön. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue voi hakea rahoitusta IPS - Sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentamiseen. Rahoitusta myönnetään kuudelle hyvinvointialueelle 400 000 euroa/alue vuosille 2023-2024. IPS-kehittämishankkeen laajennusta toteuttavissa valtionavustushankkeissa pilotoidaan kahta erilaista yhteistyörakennetta valmiita malleja noudattaen. Mallien mukaisesti IPS-työhönvalmennus toteutuu hyvinvointialueen psykiatrisen hoidon palveluissa tiiviissä yhteistyössä TE-palvelujen/Ohjaamojen/kunnan tai kaupungin/kuntayhtymän omien työllisyyspalvelujen kanssa niin, että työhönvalmentajat työskentelevät osana psykiatrisen hoidon omaa organisaatiota tai niin, että työhönvalmentajat työskentelevät työllistymistä tukevista palveluista vastaavan yhteistyökumppanin organisaatiossa.

 

Pilari 4

Pilari 4:sta valtionavustusta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseksi ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi. Pilarin toimenpitein puretaan covid-19 -pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeutetaan hoitoon ja palveluun pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistetään sote-uudistuksen toteutumista. Pilari 4 on jaettu neljään eri investointiosaan, joille on määritelty tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. 

 

Pilari 4, investointi 1

Pilari 4:n investointi 1:ssä puretaan heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien asiakas-, tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä parannetaan heidän hoitoon ja palveluun pääsyä sekä käyttöönotetaan ja jalkautetaan erikseen määriteltyjä digitaalisia toimintamalleja. Heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviksi asiakas- ja potilasryhmiksi on priorisoitu henkilöt, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriöitä tai kohonnut riski sairastua niihin, ikääntyneet, perhekeskuspalvelujen asiakkaat (lapset, nuoret ja heidän vanhempansa) sekä monipalveluasiakkaat. Keski-Pohjanmaan kiinteä ja väestöön suhteutettu investointi 1:n avustusosuus on yhteensä 3,797 milj. euroa vuosille 2023-2025. Mikäli avustushakemuksessa ei osoiteta perusteltua tarvetta enimmäisavustukseen, voidaan hankkeelle myöntää enimmäismäärää pienempi, tarkoituksenmukaiseksi katsottu osuus. Hankeoppaassa on linjattu, että digitaaliseen kehittämiseen tulee hankeosuudesta käyttää 12 %:ia eli 455 731 euroa.

 

Investointi 1:ssä Keski-Pohjanmaalla kehitetään monialaisesti hoidon ja palvelun suunnitelmallisuutta, monialaista asiakasohjausta, sähköistä perhekeskusta (Omaperhe) ja työkyvyn tuen konsultaatiomallia, jatketaan muutosvalmennusta sekä juurrutetaan monipalveluprosessia ja terveyskeskuksen vastaanottouudistusta. Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen jonoja puretaan ja saatavuutta kehitetään suun terveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä perhekeskuspalveluissa.  Tässä osiossa jatketaan myös niiden palvelujen digitaalista kehittämistä, jotka ovat olleet käynnissä jo ennen tätä hankehakua, eli etäasioinnin toteuttamista, digipolkujen käyttöönottoa sekä kansallisessa ohjauksessa sähköisen perhekeskuksen digitaalista kehitystyötä.

 

Pilari 4, investointi 2

Pilari 4:n investointi 2:ssa edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.  Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen arvioitu avustusosuus on vuosille 2023-2025 1,19 milj. euroa. Investointi 2:n kehittämisteemoja Keski-Pohjanmaalla ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjottimen sisällöllinen kehittäminen sekä seuraavien matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen: matalan kynnyksen ryhmätoiminta, kuntoutus, talousneuvonta ja ohjaus, opiskeluhuollon kehittäminen, välimuotoisen asumisen kehittäminen sekä työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen kehittäminen.

 

Pilari 4, investointi 3

Investointi 3:ssa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. Keski-Pohjanmaalla tämän osion kehittämistoimet kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen, rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämiseen sekä vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämiseen. Edellä mainittua kehitetään ottamalla käyttöön ja juurruttamalla TKIO-toimintamalli, käynnistämällä monialaisen Soite-Akatemian toiminta sekä kehittämällä järjestäjän tietotyökaluja ja tietokeskusteluja. Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen pilotointiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ei voi hakea rahoitusta, vaan pilotointi toteutetaan niiden hyvinvointialueiden yhteistyönä, joiden alueella sijaitsee yliopistollinen sairaala.

 

Pilari 4, investointi 4

Investointi 4:ssa otetaan käyttöön hoitotakuuta edistäviä palvelumuotoiltuja digitaalisia innovaatioita. Kansalaisten digitaalisina palveluina kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseption digitaalista ratkaisua, asukkaiden digitukea ja ennaltaehkäisyä, sähköisiä asiointi- ja omahoito-palveluja sekä omatietovarannon hyödyntämistä. Ammattilaisten digitaalisiksi järjestelmiksi otetaan käyttöön monialaisen asiakasohjauksen digi-työvälineet, henkilöstön digityöpöytä ja henkilöstön digituki. Johtamisen tueksi laajennetaan päihde- ja mielenterveys- sekä lastensuojelun palveluissa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä sekä väestön palvelutarpeen ennakointia.

 

Investointeihin 3 ja 4 ei ole määritelty laskennallista hyvinvointialuekohtaista valtionavustukseen määrää.

 

Keski-Pohjanmaan jatkohankevalmistelussa on valmisteltu kehittämistoimenpiteitä sekä pilari 3:een että 4:een ja pilarin 4 kaikkiin investointeihin. Jokaiseen pilari 4:n investointiin on lisäksi jyvitetty osa-aikaisen hankekoordinaation (hankejohtaja, -sihteeri- ja -koordinaattori) työpanosta. Hankekokonaisuuden kustannukset ovat yhteensä 7 970 270 euroa.

 

 

Liite A§130, : RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeen vuosien 2023-2025 valtionavustushakuun esitetyt kehittämisen teemat, kustannukset ja henkilöstöpanos.

 

 

Päätösesitys Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy esitetyn RRF- Keski-Pohjanmaa -hankkeen jatkohankehakemuksen vuosille 2023-2025 ja sitoutuu hankkeeseen edellyttäen, että haettava valtionavustus myönnetään. Valmistelijoille annetaan lupa täsmentää kehittämisen sisältöjä ja tehdä hakemukseen teknisiä korjauksia vielä tämän päätöksen jälkeen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.