Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 171


 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

 

KPHVAHAL 10.10.2022 § 138 

 

 

 

Valmistelija vt talousjohtaja Tiina Högnabba

 

 Perustelu

 

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa huomioidaan hyvinvointialueen talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalousosion lisäksi investointiosa, josta on ilmettävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialueen toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit. Investointiosa perustuu hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, joka on toimitettu ministeriöille (STM, SM, VM) hyväksyttäväksi.

 

 

Valtion rahoitus

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion valmisteluraamin lähtökohtana on hyvinvointialueelle tuleva valtion rahoitus sekä muut hyvinvointialueen toimintatuotot. Hyvinvointialueille myönnettävä valtion rahoitus lasketaan hyvinvointialueen asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta kuvaavien tekijöiden, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, saamenkielisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien ja pelastustoimen riskitekijöiden perusteella. Hyvinvointalueille vuonna 2023 tuleva rahoitus on yhteensä 22,5 miljardia euroa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen laskennallisen rahoituksen (VM laskelma 19.9.2022) mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on 305,4 miljoonaa euroa ja pelastustoimen laskennallinen rahoitus on 6,5 miljoonaa euroa. Lisäksi hyvinvointialuelle kohdennetaan siirtymätasausta -20,7 miljoonalla eurolla. Siirtymätasaus perustuu kunnilta siirtyvien kustannusten ja laskennallisen rahoituksen erotukseen. Vuoden 2023 valtion rahoitus Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on yhteensä 291,2 miljoonaa euroa.

 

 

Talousarvion valmistelun tilanne ja käsittelyaikataulu

 

Hyvinvointialueen talousarviota on valmisteltu toimialueilla kesän ja alkusyksyn aikana. Koska kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi, ei suoraan vertailukelpoista vertailutietoa ole saatavilla. Valmistelun pohjana onkin hyödynnetty nykyisen sote-kuntayhtymän toiminnan lukuja, joita on konvertoitu vastaamaan hyvinvointialueen organisaatiota. Talousarvio on valmisteltu tulevan organisaation toiminnallisten lähtökohtien ja lakisääteisten tehtävien toteuttamisen varmentamiseksi. Toiminnalliset painopisteet pohjautuvat hyvinvointialueen strategiaan.

 

Hyvinvointialueen rahoituksen laskentamallin nk. HV-indeksi vuodelle 2023 on 3,52. Kustannustason nousu talousarviossa ei kuitenkaan noudata tätä, osin ostopalveluissa ja muissa ostoissa korotuspaine on jopa yli 10% kasvussa. Muun kustannustason tavoin myös hyvinvointialueen palkkakustannukset nousevat. Valmistelun aikana on kuitenkin selkiytynyt esimerkiksi vanhuspalvelulain mukaisen hoitajamitoituksen siirtymäaikataulu sekä Sote-sopimuksen palkkaneuvottelu.

 

Valmistelun tavoitteena hyvinvointialueella on ollut vähintään nollatuloksen mukainen talousarvio. Valmisteluvaiheessa toimialueille ei ole kohdennetty valtion rahoitusta eikä sisäisiä eriä.  Talousarvio on laadittu hyvinvointialueelle hyväksytyn organisaation mukaisella vastuualuetasolla.

 

Ulkoiset kulut toimialueilla (valmistelutilanne 4.10.22)

 

Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut 128,5 M€

Hoito ja hoiva 84,4 M€

Perheiden palvelut 99,4 M€

Pelastustoimi 8,7 M€

Konsernipalvelut 56,7 M€

Hallinto  3,6 M€

 

Lisäksi poistoja ja korkokuluja 8,6 M€.

 

Toimintatuottoja vastuualuille on arvioitu yhteensä 78,7 M€. Näistä asiakas- ja potilasmaksutuottoja on 20,1 M€. Talousarvio sisältää muille hyvinvointialuille suuntautuvaa myyntituotto-odotusta lähes 40 M€. Tämän hetken valmistelutilanteessa tuottojen ja kulujen erotus on 22,3 M€ alijäämäinen.

 

Talousarviovalmistelun aikana on tullut selväksi, että valtion rahoitus yhdessä kasvavien kustannusten kanssa ei riitä hyvinvointialueen aloitusvuoden tasapainoiseen budjettiin. Ilman tasapainottamisen toimia myös taloussuunnitelmavuodet uhkaavat jäädä alijäämäisiksi. Vuoden 2023 mahdollinen alijäämä tulee kattaa viimeistään vuonna 2025, jotta hyvinvointialue välttyy arviointimenettelyltä. Vuoden 2023 talousarvion vuosikate vaikuttaa myös hyvinvointialueelle tulevaan lainanottovaltuuteen vuodelle 2024. Alijäämäinen vuosikate TA2023 tarkoittaa, että vuoden 2024 aikana aloittavia investointeja ei voida rahoittaa pitkäaikaisella lainalla. Tarve tulorahoituksen kasvattamiseen ja/tai kulukasvun leikkaamiseen on ilmeinen hyvinvointialueen toiminnan ja investointien jatkuvuuden varmentamiseksi. Tilanne edellyttää kustannuskehityksen merkittävää hillintää sekä tähän liittyviä toimenpiteitä.  

 

Talousarviovalmistelu jatkuu edelleen lokakuun aikana. Aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn toiminta- ja taloussuunnitelma on tarkoitus tuoda marraskuussa.

 

Vt talousjohtaja, talouspäällikkö Tiina Högnabba esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen sekä käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Aluehallitus kävi jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua. Aluehallituksen näkemyksen mukaan tulevassa tiukassa budjetissa pyritään turvaamaan peruspalveluiden saatavuus sekä panostetaan niiden kehittämiseen. Budjetin jatkovalmistelussa tavoitteena on, että alijäämä on enintään 7 - 10 M euroa.

 

 Merk. vt talousjohtaja, talouspäällikkö Tiina Högnabba esitteli asiaa kokouksessa.             

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 152 

 

 

 

Valmistelija vt. talousjohtaja Tiina Högnabba

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman jatkovalmistelu on edennyt aluhallituksen ohjauksen perusteella siten, että hyvinvointialueen toimialueet ovat edelleen valmistelleet talousarvioita vuoden 2023 osalta.

 

Ulkoiset kulut talousarviossa (tilanne 24.10.2022)

 

Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut 125,1 M€

Hoito ja hoiva 81,4 M€

Perheiden palvelut 96,9 M€

Pelastustoimi 8,5 M€

Konsernipalvelut 55,2 M€

Hallinto  3,7 M€

 

Valmistelussa on arvioitu edelleen suoritehinnnaston osalta tuottoja, hinnastojen suunnitellut korotukset talousarviovuodelle ovat 10%-15%. Ulkoisia tuottoja talousarvio sisältää 80,4 miljoonalla eurolla. Poistoja ja korkokuluja 8,6 miljoonaa euroa. Valmistelutilanteessa ulkoisten tuottojen ja kulujen erotus on 8,15 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Lakiin hyvinvointialueiden rahoituksesta esitetään vielä muutosta § 35 a momentin osalta. Muutos tarkoittaisi valtionosuuden kertaerän 2024 maksamista siten, että voitaisiin kirjata vuoden 2023 tuloksi. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarviossa tämä tarkoittaisi arviolta noin 2,7 miljoonan euron lisäystä valtionosuuteen vuodelle 2023. Valmistelutilanteessa 24.10.22 tämä kertaerä on vielä kirjattuna taloussuunnitelmavuodelle 2024.

 

Oheismateriaali Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 luonnos.

 

Vt talousjohtaja, talouspäällikkö Tiina Högnabba esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen sekä käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.  

 

Päätös Merkittiin tiedoksi ja käytiin jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua.

 

 

KPHVAHAL 07.11.2022 § 171  

56/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija vt. talousjohtaja Tiina Högnabba

 

Talousarviovalmistelu on edennyt pienillä muutoksilla sekä sisäisten erien käsittelyllä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 on laadittu siten, että se sisältää aluevaltuustotasolla sitovan osan sekä perusteluja ja lisätietoja sisältävän informatiivisen osan

 

Budjettiesitys euroina tiivistetysti:

 

Yleiskatteinen valtionrahoitus 291.253.430 €

Käyttötaloustulot: 79.631.942 €

Käyttötalousmenot: 370.613.043 €

 

Tulos: - 8.341.901 €

Nettoinvestoinnit: 16.131.047 €

Pitkäaikaislainan nostovaltuus: 16.131.047 €

 

 

Oheismateriaali Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. Hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 sitovuustasoksi:
- strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät suoritemäärätavoitteet hyvinvointialuetta koskevalla tasolla
- toiminnalliset painopistealueet 2023 toimialuetasolla
- tuloslaskelma (tilikauden tulos, yleiskatteisen valtionrahoituksen määrä)
- investoinnit (kokonaismäärä, netto)
- rahoituslaskelma (talousarviolainan määrä)

2. Hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023-2025 oheismateriaalin / liitteen mukaisena
- Strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät suoritemäärätavoitteet hyvinvointialuetta koskevalla tasolla
- Toiminnalliset painopistealueet 2023 toimialuetasolla
- Tuloslaskelma
          - Yleiskatteinen valtionrahoitus 291.253.430 €
          - Tilikauden tulos -8.341.901 €
- Investoinnit netto 16.131.047 €
- Rahoituslaskelma
         -  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16.131.047 €

3. Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelma -dokumenttiin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä aluevaltuuston käsittelyyn saakka.

 

Päätös Päätettiin yksimielisesti muuttaa sivulla 6 (otsikko: Katsaus suunnitelmakauteen) olevaa muotoilua. Alkuperäinen muotoilu;
"3. Neliportainen toimipisteverkko: A. päivystävä keskussairaala; B. kolme laajan palvelun sote-keskusta Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa; C. sote-asemat sekä; D. etä- ja liikkuviin palveluihin tukeutuvat sote-pisteet, jotka rakentuvat monitoimijatiloihin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa."

Muutettu muotoilu:
"3. Neliportainen toimipisteverkko: A. päivystävä keskussairaala; B. kolme laajan palvelun sote-keskusta Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa; C. sote-asemat sekä; D. Sote-pisteet, jotka tukeutuvat etä- ja liikkuviin palveluihin, sekä monitoimijatiloihin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa."

Aluehallitus päätti muutoin esityksen mukaisesti.

 

 

Merk. vt talousjohtaja Tiina Högnabba esitteli asiaa kokouksessa.

 

Merk. aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mauri Lahti poistui (klo 10:56) kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla.