Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 168


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2023 alkaen

 

KPHVAHAL 07.11.2022 § 168  

152/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija vt. talousjohtaja Tiina Högnabba

 

Perustelu

 

Poistosuunnitelmalla jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi taseeseen kirjattavien pysyvien vastaavien ryhmiin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno. Meno jaksotetaan poistoina niille vuosille, jona hyödyke vaikuttaa toiminnassa tuotannontekijänä, joko tuloa tuottaen tai osana peruspalvelun tuottamista. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen poistosuunnitelman hyväksymismenettely on määrätty hallintosäännön 81 § pykälässä. Aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Aluehallitus hyväksyy hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Aluehallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

 

Aktivoitu käyttöomaisuus poistetaan kirjanpidossa tulontuottamiskyvyn menettämisen mukaisesti vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi.

 

Soveltamisalue

Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa tai vaikuttamaan tuotannontekijöinä jatkuvasti useana tilikautena. Hyvinvointialueen pysyviä vastaavia ovat tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset. 

 

Aktivointiraja

Aktivointiraja on 10.000,00 euroa. Jos hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää aktivointirajan, hyödyke merkitään käyttöomaisuuteen ja poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Samoin useasta alle aktivointirajan olevasta hyödykkeestä koostuva ensikertainen kalustaminen voidaan käsitellä erillisinä hyödykkeinä tai yhtenä hankintaeränä, joka aktivoidaan ja poistetaan normaalisti suunnitelman mukaan.

 

Vuosittainen tulostavoite tai asetetutut määrärahat eivät saa aiheuttaa poikkeamia päätetystä aktivointirajasta.

 

Poiston arvoperusta

Hyödykkeen hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välittömät muuttuvat menot (KPL 4:5.1 §). Muuttuviin menoihin luetaan hyödykkeen ostohinta lisättynä ostoon liittyvillä rahdeilla ja muilla huolintakuluilla.

 

Hyödykkeen hankintaan saatu valtionosuus, investointiavustus tai palautusvelvollisuutta vailla oleva liittymismaksu vähennetään hankintamenosta.

 

Arvonlisävero ei kuulu hankintamenoon, jos se voidaan vähentää alv-tilityksen yhteydessä tai jos se saadaan palautuksena.

 

Itse valmistettujen hyödykkeiden aktivoitava hankintameno selvitetään hankekohtaisella kustannuslaskennalla.

 

Poistoaika

Hankintameno poistetaan vaikutusaikanaan eli taloudellisena pitoaikana, joka liittyy ennakoitaviin tulonodotuksiin tai palvelutuotannossa käytettävään aikaan. Poistojen laskeminen aloitetaan hyödykkeen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta ja myytävän hyödykkeen poistot lasketaan luovutushetkeen saakka.

 

Poistoaika määritellään hyödykeryhmäkohtaisesti. Taloudellinen pitoaika määritetään kokemusperäisesti aikaisempien vastaavien hyödykkeiden käytön perusteella.

 

Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuonna, jona hyödyke poistetaan köytöstä.

 

Poistosuunnitelmaa muutetaan, jos käyttöomaisuushyödykkeen tulonodotukset tai palvelutuotantokyky muuttuvat olennaisesti. Tällöin voidaan joutua tekemään kertaluonteinen poisto tai pidentämään poistoaikaa, jolla hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno saatetaan vastaamaan entistä paremmin tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä.

 

Poistomenetelmä

Poistomenetelmänä käytetään tasapoistomenetelmää, menojäännös (jäännösarvo) poistomenetelmää tai käytön mukaista poistomenetelmää. Hyödykeryhmittäiset poistomenetelmät on esitetty poistosuunnitelman lopussa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella käytetään pääsääntöisesti tasapoistoa.   

 

Poistosuunnitelman muuttaminen 

Hyödykkeen poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa, jos hyödykkeeseen liittyvä tulonodotus tai sen palvelutuotantokyky muuttuu oleellisesti. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien poistoja. Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai palvelutuotantokyvyssä otetaan ensisijaisesti huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. Arvonalennuskirjaus tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun tulevia tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä ei tilinpäätöstä laadittaessa havaita olevan enää lainkaan. Poistosuunnitelman hyödykekohtaisen muutoksen voi tehdä aluehallitus. Jos poistosuunnitelman muutos vaikuttaa olennaisesti tilinpäätöksessä toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan, ilmoitetaan siitä tilinpäätöksen liitetietona. Yleistä poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei pidetä hyvän kirjanpitotavan mukaisena.

 

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohje hyvinvointialueen pysyvien vastaavien kirjaamisesta ohjeistaa poistoajoista seuraavaa:

 

Esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja -menetelmistä

Seuraavat poistoajat ovat ohjeellisia aineettomille ja aineellisille hyödykkeille sekä sijoituksille. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.

Poistoaikaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä.

Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

PYSYVÄT VASTAAVAT

TasapoistoMenojäännöspoisto

Aineettomat hyödykkeet

 Kehittämismenot 2 - 5 vuotta*ei suositella

 Aineettomat oikeudet 5 - 20 vuottaei suositella

 Liikearvo 2 - 5 vuotta*ei suositella

 Muut pitkävaikutteiset menot 

 Atk-ohjelmistot      2 - 5 vuotta*ei suositella

 Osallistuminen toisen yhteisön hankkeisiin 2 - 50 vuotta*ei suositella

(sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)

 Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 5 10 vuotta*ei suositella

 Muut 2 - 10 vuotta*ei suositella

                                            

Aineelliset hyödykkeet

 Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

 Hallinto- ja laitosrakennukset 20 - 50 vuotta5 % - 10 %

 Talousrakennukset 10 - 20 vuotta15 % - 20 %

 Vapaa-ajan rakennukset 20 - 30 vuotta10 % - 15 %

 Asuinrakennukset                    30 - 50 vuotta5 % - 10 %

 Kallioluolat ja -tunnelit , väestönsuojat 30 - 70 vuotta4 %  - 10 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

 Maa- ja vesirakenteet 15 - 30 vuotta10 % - 20 %

 Putki- ja kaapeliverkot 15 - 20 vuotta15 % - 20 %

 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 - 20 vuotta15 % - 20 %

 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 - 15 vuotta20 % - 25 %

Koneet ja kalusto

 Rautaiset alukset 15 - 20 vuotta15 % - 20 %

 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8 - 15 vuotta20 % - 27 %

 Muut kuljetusvälineet  4 - 7 vuotta25 % - 27 %

 Muut liikkuvat työkoneet 5 - 10 vuotta25 % - 30 %

 Muut raskaat koneet 10 - 15 vuotta20 % - 25 %

 Muut kevyet koneet 5 - 10 vuotta25 % - 30 %

 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 - 15 vuotta20 % - 30 %

 Atk-laitteet 3 - 5 vuotta30 % - 40 %

 Muut laitteet ja kalusteet 3 - 5 vuotta30 % - 40 %

Muut aineelliset hyödykkeet

 Luonnonvarat käytön mukainen poisto

 Arvo- ja taideesineet ei poistoaikaa

 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

 Osakkeet ja osuudet              ei poistoaikaa

*) Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.

 

 

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että hyväksyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella noudatettavaksi 1.1.2023 alkaen seuraavan sisältöisen poistosuunnitelman perusteet.

1. Poistoaikojen määrittelyssä noudatetaan lähtökohtaisesti Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamaa yleisohjeistusta, ellei tästä ole muuta erikseen päätetty.

2. Ensisijaisesti käytetään aina tasapoistoa.

3. Poistoajoissa noudatetaan ensisijaisesti poistoaikojen alarajaa, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta. Tältä osin tehdään aina erikseen hyödykekohtainen tarkastelu. Poistoaika määritellään siten, että se vastaa oletettua aikaa, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.