Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 188


 

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan välinen yhteistyösopimus

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 188  

168/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 6 §:n mukaan Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Sote-uudistuksessa järjestämisvastuun siirto Pohjanmaan hyvinvointialueelle tarkoittaa, että Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa jatkossa palvelujen järjestämisestä Kruunupyyn asukkaille.

 

Hyvinvointialuelain 7 § mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;

3) tuottamistavan valinnasta;

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

 

Hyvinvointialuelain 7.3 §:n mukaan hyvinvointialue voi hoitaa tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle hyvinvointialueelle. Lisäksi hyvinvointialueiden tehtävien järjestäminen voidaan koota yhdelle tai useammalle hyvinvointialueelle, jos se on välttämätöntä palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi, riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävässä tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi taikka muusta vastaavasta ja perustellusta syystä. Hyvinvointialue vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle hyvinvointialueelle tai tehtävän hoitamisesta vastaa lain nojalla toinen hyvinvointialue.

 

Hyvinvointialuelain 57 § mukaan hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.

 

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat käyneet neuvotteluja yhteistyöstä sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa järjestämisvastuusta väestönsä osalta ja Keski-Pohjanmaan hyvinvontialue Keskipohjanmaan väestön osalta. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi tällä sopimuksella sovitaan nimettyjen palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueiden kesken yhteistyönä ja mahdollistetaan väestölle palveluiden rajattu käyttö hyvinvointialuerajan yli. 

 

 

Sopimuksen mukaan : 

  1. Erikoissairaanhoidon palvelut lakisääteisen valinnanvapauden mukaisesti   Pohjanmaan väestöllä on oikeus käyttää Keski-Pohjanmaan yhteispäivystystä sekä lasten päivystystä ja hammaspäivystystä

 

  1. Pohjanmaan väestöllä on oikeus käyttää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kokkolassa sijaitsevia vuodeosastoja korkeintaan 14 vuorokauden hoitojakson, minkä jälkeen edellytetään maksusitoumusmenettelyä

 

  1. Erikoissairaanhoidon potilaat ohjataan hoidon porrastuksen mukaisesti jatkohoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Mikäli potilaan hoito ei hoidon porrastuksesta johtuen edellytä yliopistosairaalatasoista hoitoa eikä potilaan hoitoa ole tarkoituksenmukaista toteuttaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa edellä kohdassa 2 todetulla tavalla, selvitetään Vaasan keskussairaalan mahdollisuus potilaan hoitoon. Potilaan hoitopaikkaa järjestettäessä varmistetaan potilasturvallisuuden toteutuminen.  

 

  1. Mahdollisuus käyttää Keski-Pohjanmaan kuvantamispalveluja ja edistetään mahdollisuutta käyttää laboratoriopalveluja.

 

  1. Asiakkaat voivat käyttää molempien hyvinvointialueiden kehityspoliklinikkapalveluja.  

 

  1. Kielellisten oikeuksien turvaamiseksi tai muiden erityisten syiden vuoksi voidaan asiakaspalveluja (esim perheneuvola, sosiaalipäivystys) hankkia toiselta hyvinvointialueelta.

 

  1. Muita kuin tässä sopimuksessa määriteltyjä palveluja voidaan järjestää yksilökohtaisilla maksusitoumuksilla hyvinvointialueiden kesken.

 

  1. Kruunupyyn ensihoidon tuottaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

 

  1. Siirtymäkaudesta (1.1. - 31.12.2023) on sovittu erillisellä liitteellä

 

 

Neuvotteluissa on ilmennyt, että tiettyjen sote-palveluiden osalta, Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole vielä 1.1.2023 alkaen valmiuksia tarjota täysimääräisesti erityisesti Kruunupyyn alueella. Lisäksi on sovittu nykyisten asiakas- ja hoitosuhteiden jatkuvuuden turvaamisesta siirtymävaiheessa.

 

Sopimusneuvottelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakas- ja potilasrekisterin tietosuojaan liittyviin kysymyksiin sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiseen erityisesti siirtymävaiheessa.

 

Ensihoidon henkilöstö siirtyy voimaanpanolain mukaisena liikkeenluovutuksena Pohjanmaan alueelle 1.1.2023 alkaen. Tämän jälkeen kyseessä oleva henkilöstö siirretään sopimukseen perustuvalla liikkeenluovutuksella välittömästi takaisin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Asiasta on käyty vaadittavat YT-neuvottelut.

 

Palvelusta maksetaan hinnaston tai toteutuneen kustannuksen mukainen laskennallinen korvaus (omakustannusperiaate).

 

Tässä sopimuksessa mainittujen palvelujen lisäksi palveluja voidaan järjestää maksusitoumuksella. Palvelut järjestetään järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen mukaisin kriteerein.

 

Yksityiskohtien osalta edellytetään keskinäisiä neuvotteluja sopimuskirjausten täydentämiseksi sekä sovitun palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi.

 

 

Oheisaineisto: Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva sopimusluonnos liitteineen

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen ja sopimusluonnoksen sekä käy näiden pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Pohjanmaan aluehallitus on käsitellyt 14.11.2022 (§ 174) sopimuskokonaisuutta. Sopimusehdotus meni Pohjanmaan aluehallituksessa läpi, mutta siihen tehtiin seuraava täydennys (pääsopimus § 3 kohta 5, lisäys lihavoituna): "Kielellisten oikeuksien turvaamiseksi tai muiden erityisten syiden vuoksi voidaan asiakaspalveluja (esim. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, asumispalvelut, perheneuvola, sosiaalipäivystys) hankkia toiselta hyvinvointialueelta."


Kokouksessa esitettiin muutettu päätösesitys:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan sopimuskokonaisuuden sisältäen edellä mainitun Pohjanmaan aluehallituksen lisäyksen;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään sopimuskokonaisuudesta puuttuvat liitteen (Henkilötietojen käsittelyä koskeva liite);
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan neuvottelemaan ja sopimaan sopimuksen mahdollisista teknisistä täydennyksistä. Täydennykset tuodaan aluehallituksen vahvistettavaksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä muutetun päätösesityksen.

 

 

Merk. aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä, aluevaltuuston 1 varapuheenjohtaja Mauri Lahti ja jäsen Mauri Salo palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa (klo 10:20).