Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 229


Liite A § 229 Poistosuunnitelma

 

Poistosuunnitelma

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 229  

229/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela, talouspäällikkö Tiina Högnabba ja controller Niina Rintala

 

Yleistä

 

Poistosuunnitelmalla jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi taseeseen kirjattavien (=aktiviointi taseeseen) pysyvien vastaavien hankintameno. Pysyviä vastaavia ovat aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, esim. rakennukset, koneet, kalustolaitteet ja kehittämismenot. Hankintameno jaksotetaan tuloslaskelmaan poistoina niille vuosille, jona hyödyke vaikuttaa toiminnassa tuotannontekijänä tuloa tuottaen. Hyödykkeen poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa, jos hyödykkeeseen liittyvä tulonodotus tai sen palvelutuotantokyky muuttuu oleellisesti.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen poistosuunnitelman hyväksymismenettely on määrätty hallintosäännön 81 § pykälässä. Aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Aluehallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

 

Osana toiminta-ja taloussuunnitelman hyväksymistä Aluevaltuusto on 14.11.2022 hyväksynyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella noudatettavat poistosuunnitelman perusteet. Ne on kuvattu alla:

1. Poistoaikojen määrittelyssä noudatetaan lähtökohtaisesti Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamaa yleisohjeistusta, ellei tästä ole muuta erikseen päätetty.
2. Ensisijaisesti käytetään aina tasapoistoa.
3. Poistoajoissa noudatetaan ensisijaisesti poistoaikojen alarajaa, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta. Tältä osin tehdään aina erikseen hyödykekohtainen tarkastelu. Poistoaika määritellään siten, että se vastaa oletettua aikaa, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

Aluevaltuuston hyväksymien poistosuunnitelman perusteiden perusteella hyvinvointialueelle on laadittu poistosuunnitelma.

 

Poistosuunnitelma 

 

Liitteessä A §229 on kuvattu hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

 

Liite A §229 Poistosuunnitelma

 

Pienhankintaraja

 

Aktivointiraja (=pienhankintaraja taseeseen kirjattaville hankintamenoille) on 10.000,00 euroa. Jos hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää aktivointirajan, hyödyke merkitään käyttöomaisuuteen ja poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Samoin useasta alle aktivointirajan olevasta hyödykkeestä koostuva ensikertainen kalustaminen voidaan käsitellä erillisinä hyödykkeinä tai yhtenä hankintaeränä, joka aktivoidaan ja poistetaan normaalisti suunnitelman mukaan.

 

Vuosittainen tulostavoite tai asetetutut määrärahat eivät saa aiheuttaa poikkeamia päätetystä aktivointirajasta.

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan poistosuunnitelman ja pienhankintarajan.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 Merk.tied. Talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asiaa kokouksen alussa.