Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 233


 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 233  

248/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Hyvinvointialuevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 § 51 hyvinvointialuestrategian. Hyvinvointialueen strategia on kokonaisuus, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian sekä pelastuksen palvelutasopäätöksen.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 § säätää palvelustrategian. Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian osana hyvinvointialuestrategiaa.  Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Hyvinvointialueuudistuksessa on lainsäädännöllisesti toiminnalle asetettu tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta. Strategia kokoaa yhteen alueellisen tahtotilan. Strategian tulee olla sekä realistinen että tavoitteellinen. Strategia perustuu alueen väestörakenteeseen ja asukkaiden palvelutarpeisiin. Strategisten tavoitteiden määrittely vaatii perustakseen tietoa asukkaiden hyvinvoinnin tilasta sekä näkemyksen siitä, miten tilanne muuttuu lähivuosina. Nykytilasta koottu tieto mahdollistaa sen, että strategiassa on konkreettisia painopistealueita ohjaamassa toimintaa. Strategian kannalta oleellista on myös tietoon perustuva ennakointi palvelutarpeen muutoksista. Strategia perustuu tietoon ja on siihen nojaten konkreettinen. Kolmantena strategian laatimisen ohjenuorana on selkeys. Hyvinvointialueen palvelustrategia kokoaa alueen pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden hyvinvointialueen taloudelliset reunaehdot. Samalla se ohjaa taloussuunnittelua. Alueen asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on oleellinen väline sitoutumisessa hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan.

 

Soiten valtuusto hyväksyi 24.5.2021 Kestävä Soite -ohjelman, jonka valmisteluun osallistettiin henkilöstöä laajasti. Ohjelmassa on tehty linjauksia asioista, joihin myös palvelustrategian tulee vastata. Hyvinvointialueen valtuusto onkin linjannut, että strategiatyötä tehdään jo olemassa olevaa materiaalia soveltuvin osin hyödyntäen.

 

Palvelustrategiaa on työstetty työpajoissa  syksyn aikana. Työpajoihin on osallistunut  hyvinvointialuevaltuutettujen lisäksi, hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta, alueneuvottelukunta, nuorisovaltuusto, neuvostot sekä iso joukko viranhaltijoita.  Tyäpajojen fasilitaattorina on toiminut NHG, joka työstää strategia-asiakirjaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.  

Seuraava valtuustolle tarkoitettu työpaja on 12.1, jonka jälkeen palvelustrategia-asiakirja lähtee päätöksentekoon ja se on tarkoitus hyväksyä valtuustossa helmikuun lopussa.

 

Kokouksessa esitellään tämän hetkinen valmistelutilanne ja materiaali.

 

 

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian  valmistelutilanteen ja käy jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

 Merk.tied.muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asiaa kokouksen alussa.