Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 225



 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja omaishoidon palkkiot 2023

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 225  

200/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, palvelualuejohtaja Veronica Joskitt, vs. palvelualuejohtaja Merja Mäki

 

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitaja ja omaishoidon järjestämisestä vastaava hyvinvointialue tekevät hoidosta toimeksiantosopimuksen. Omaishoidon kokonaisuus muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Toimintaa ohjaa ja säätelee laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuen myöntämistä varten hyvinvointialueet laativat tuen myöntämisperusteet (kriteerit) ja määrittävät palkkioluokat. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen myöntämisperusteet ovat liitteessä. Ne on laadittu yhteistyössä Vammaispalvelujen ja Hoidon ja hoivan toimijoiden kesken.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2023 vahvistettu palkkakerroin tarkoittaa 3,80 %:n korotusta vuoteen 2022 verrattuna. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella palkkioluokat pohjautuvat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän palkkioluokkiin ja korotukset esitetään tehtäväksi näihin palkkioluokkiin. Lisäksi talousarvion laadinnassa varauduttiin alustavasti muutokseen palkkioluokka B:n kohdalla niin, että ko. palkkioluokkaa esitetään korotettavaksi 3,8 %:n korotuksen lisäksi niin, että palkkioluokka nousee yhteensä 100 €/kk. Palkkioluokan muutos liittyy siihen, että se paremmin huomioi hoidon vaativuuden eron palkkioluokkaan A verrattuna.

 

Hyvinvointialue voi järjestää omaishoitajan vapaa tai muun poissalon aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitaja kanssa. Myös tätä hoitopalkkiota korotetaan 3,8 % vuoden alusta.

 

Liite A § 225, Omaishoidontuen myöntämisperiaatteet 2023

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä

1) liitteen mukaiset Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen

2) omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

A palkkioluokka         439,70 € /kk
B palkkioluokka         664,76 €/kk
C palkkioluokka         879,40 €/kk
D palkkioluokka         1869,20-2748,85 €/kk

Sijaishoitopalkkio 89,75 €/vrk

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä kohdat 1-2. esityksen mukaisesti.

 

 

 

 

 Merk.tied. Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka esitteli asiaa kokouksessa.