Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 252


 

Johtajaylilääkärin viran aukijulistaminen - Johtajaylilääkärin valinta

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 108  

86/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell on jättänyt 1.8.2022 Soiten hallitukselle irtisanoutumiskirjeen (liitteenä) johtajaylilääkärin virasta 1.1.2023 alkaen. Dabnell jää vuosilomalle 15.8.2022. Soiten hallitus on hyväksynyt irtisanoutumisen 29.8.2022.

 

Vuosiloman aikana kuntayhtymän johtajaylilääkärin sijaisuutta hoitaa terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi.

 

Hyvinvointialueelle on perustettu johtajaylilääkärin virka. Tässä vaiheessa on perusteltua käynnistää välittömästi johtajaylilääkärin virkahaku hyvinvointialueelle.

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan johtajaylilääkärin tehtävänä on 31 §:n (johtajien yleiset tehtävät ja vastuut) lisäksi:

 

1. toimia terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä;

2. toimia hyvinvointialueen lääketieteen profession edustajana ja johtajana;

3. toimia aluehallituksessa ja lautakunnassa asiantuntijana lääketiedettä ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa;

4. toimia hyvinvointialuejohtajan sijaisena hyvinvointialuejohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen (vuosiloma, sairauspoissaolo), ellei aluehallitus toisin määrää;

 5. vastata lääketieteellisen hoidon asianmukaisuudesta;

6. vastata potilasrekisteristä ja terveydenhuollon potilaskertomuksen sekä sosiaalihuollon asiakasrekisterin terveydenhuollon kertomuksen lainmukaisesta käytöstä ja käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista sekä potilasasiakirjojen luovuttamisen periaatteista;

7. raportoida hyvinvointialuejohtajalle sekä hallitukselle terveydenhuollon toimiluvan alaisesta toiminnasta;

8. vastata toimialueiden, palvelualueiden ja vastuualueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä muiden profession koordinaattoreiden kanssa;

9. koordinoida lääkäriresurssien riittävyyttä ja kohdentumista yhteistyössä toimialuejohtajien ja ylilääkäreiden kanssa;

10. osallistua yhteistoiminta-alueen ja valtakunnalliseen lääketieteen kehittämis- ja edunvalvontatyöhön;

 11. edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyvinvointialueella;

 12. osallistua toimi- ja palvelualueiden johtoryhmiin.

 

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2022 (§

 80) päättänyt johtajaylilääkäriä koskevasta kelpoisuusehdoista

 seuraavasti:

THL 559/94 mukainen pätevyys toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

 

Hallintosäännön 53 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus valitsee johtajaylilääkärin virkasuhteeseen.

 

Hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin sekä nimeää valintatyöryhmän prosessia varten.

 

 LIITEA § 108 Johtajaylilääkärin irtisanoutumisilmoitus

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää

 1. käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin;

 2. nimetä valintatyöryhmään aluehallituksen edustajat.

 

Päätös Aluehallitus päätti

 1. käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin sekä

 2. nimetä valintatyöryhmään seuraavat edustajat;

aluehallituksen puheenjohtajiston (Innanen, Alpia ja Teerikangas) sekä aluevaltuuston puheenjohtajiston (Syrjälä, Lahti, Sillanpää ja Telimaa).

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 161 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Valintatyöryhmä päätyi 28.10.2022 pitämässään kokouksessaan esittämään aluehallitukselle, että johtajaylilääkärin virka julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että olemassa olevat hakemukset huomoidaan rekrytointiprosessissa. Johtajaylilääkärin virkaan oli jätetty 4 hakemusta, joista 2 vetäytyi hakuprosessista.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää julistaa uudelleen haettavaksi johtajaylilääkärin viran siten, että olemassa olevat hakemukset huomioidaan.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

Merk. vs. johtajaylilääkäri poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kohdalla.

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 199 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Määräaikaan 16.11.2022 mennessä saatiin neljä hakemusta, joista kolme täyttää vaaditun kelpoisuusehdon. Valintatyöryhmä päätyi kutsumaan haastatteluun kaksi hakijaa, Tuula Rajaniemi ja Katja Virta. Valintatyöryhmä haastatteli ulkopuolisen rekrytoinnin asiantuntijan johdolla hakijat 17.11.2022 ja päätyi esittämään, että virkaan valittaisiin LL ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Katja Virta. 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää valita johtajaylilääkärin virkaan LL Katja Virran ja varalle LL Tuula Rajaniemen. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 Merk. Tuula Rajaniemi poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merk. Varajäsen Hans Snellman poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 11.15.

 

KPHVAHAL 19.12.2022 § 252  

86/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialujejohtaja ja henkilöästöjohtaja

 

 Soiten kirjaamoon on saapunut 14.12.2022 oikaisuvaatimus ja 16.12.2022 lisäselvitys johtajaylilääkärin valintapäätöksestä (oheismateriaalina). Oikaisuvaatimusaika päättyy 28.12.2022.

 

 Oikaisuvaatimuksesta johtuen valintapäätös ei saa lainvoimaa. Johtajaylilääkäri on valittu virkaan 1.1.2023 alkaen. Viranhoito on sijaisuudella hoidettu siihen saakka voimassaolevalla päätöksellä.

 

 Tilanteesta johtuen tulee päättää viran hoitamisesta 1.1.2023 lukien siihen saakka kunnes valintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi johtajaylilääkärin virkavalintapäätöstä koskevan tilanteen

2. nimetä johtajaylilääkärin virkaan väliaikaiseksi viranhoitajaksi Katja Virta 1.1.2023 alkaen siihen saakka kunnes päätös on saanut lainvoiman

 

Päätös Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.

 

 Merk. vs johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi poistu asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.