Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 41 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelustrategia vuosille 2022 - 2025

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 41  

248/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

 

Hyvinvointialuevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 § 51 hyvinvointialuestrategian. Hyvinvointialueen strategia on kokonaisuus, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian sekä pelastuksen palvelutasopäätöksen.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 § säätää palvelustrategian. Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa.  Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Hyvinvointialueuudistuksessa on lainsäädännöllisesti toiminnalle asetettu tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta. Strategia kokoaa yhteen alueellisen tahtotilan. Strategian tulee olla sekä realistinen että tavoitteellinen. Strategia perustuu alueen väestörakenteeseen ja asukkaiden palvelutarpeisiin. Strategisten tavoitteiden määrittely vaatii perustakseen tietoa asukkaiden hyvinvoinnin tilasta sekä näkemyksen siitä, miten tilanne muuttuu lähivuosina. Nykytilasta koottu tieto mahdollistaa sen, että strategiassa on konkreettisia painopistealueita ohjaamassa toimintaa. Strategian kannalta oleellista on myös tietoon perustuva ennakointi palvelutarpeen muutoksista. Strategia perustuu tietoon ja on siihen nojaten konkreettinen. Kolmantena strategian laatimisen ohjenuorana on selkeys. Hyvinvointialuestrategia kokoaa alueen pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden hyvinvointialueen taloudelliset reunaehdot. Samalla se ohjaa taloussuunnittelua. Alueen asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on oleellinen väline sitoutumisessa hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan.

 

Soiten valtuusto hyväksyi 24.5.2021 Kestävä Soite -ohjelman, jonka valmisteluun osallistettiin henkilöstöä laajasti. Ohjelmassa on tehty linjauksia asioista, joihin myös palvelustrategian tulee vastata. Hyvinvointialueen valtuusto onkin linjannut, että palvelustrategiatyötä tehdään jo olemassa olevaa materiaalia soveltuvin osin hyödyntäen.

 

Palvelustrategiaa työstetty syksyn aikana eri foorumeilla. Syksyn aikana järjestettiin työryhmätyöskentelyä sekä viranhaltijoille että luottamushenkilöille eri kokoonpanoilla. Materiaalia tuli runsaasti. Materiaalin pohjalta  työstetystä ja tiivistetystä palvelustaretegiasta aluehallitus kävi iltakoulun 5.1 ja valtuusto 12.1.  Palvelustrategia on käsitelty loppuvaiheessa myös alueneuvottelukunnassa, hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunanssa sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

 

Liite A §41, Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia vuosille 2022 - 2025

 

Päätösesitys Aluehahallitus hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian vuosille 2022 - 2025 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös Jäsen Anna Nurmi-Lehto esitti, että Palvelustrategian seuranta ja arviointi (sivu 24) kohtaan 3 lisätään seuraavasti: "Palveluntuottajaraati on perustettu ja se kokoontuu säännöllisesti."
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Jäsen Mauri Lahti esitti, että Sote-keskuksen palveluiden ja verkoston tavoitetila (sivu 20) kirjoitusvirhe korjataan "perhekeskus".
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian vuosille 2022-2025 ja lähettää sen edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.