Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 54 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

 

KPHVAHAL 06.03.2023 § 54  

262/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija vs. hallintolakimies Viivi Haanpää, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hyvinvointialueet eivät Kuntaliiton sääntöjen mukaan voi olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat pyrkineet löytämään ratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut sekä prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. Valmistelutyön tuloksena Kuntaliitto on 28.10.2022 perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n, joka on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022.

 

Hyvil Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2023 ja se palvelee hyvinvointialueiden päättäjiä eli luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä. Hyvil tukee omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja. Hyvil tarjoaa sote-muutostukea, neuvontaa, lainsäädäntötyöhön vaikuttamista sekä verkostoja kokemusten vaihtamiselle ja yhteiselle vaikuttamiselle. Hyvil tekee yhteistyötä valtionhallinnon kuten ministeriöiden ja median kanssa. Yhtiön kolme päätehtävää ovat lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen, neuvontapalveluiden tarjoaminen sekä verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen. Yhtiö tarjoaa palveluitaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton jäsenyys Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnassa on siirtynyt Hyvil Oy:lle 1.1.2023. Yhtiö myös neuvottelee tekijänoikeusjärjestöjen kanssa keskitetyt sopimukset ja hinnat.

 

Määräaikainen palvelusopimus siirtymävaiheeseen 1.1.2023-30.4.2023 on allekirjoitettu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kesken. Määräaikaisen palvelusopimuksen mukainen palvelumaksu vähennetään asukaslukupohjaisesta maksusta, jos hyvinvointialue tulee yhtiön osakkaaksi 31.3.2023 päättyvässä suunnatussa osakeannissa.

 

Osakeanti

 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n perustamiskirjassa 28.10.2022 on annettu osakeantivaltuus yhtiön hallitukselle. Hallitus on päättänyt maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

 

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

 

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023. Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista. Merkintähinta per osake on 2000 (kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on samansuuruinen kuin perustajaosakkaalla ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

 

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä. Hyvil Oy:n hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen täyttyessä:

 

-vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin merkintäaikana ja

- tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.

Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa

osakemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi. Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen

hylkäämisestä ja antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

 

Osakassopimus

 

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat valmistelleet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen valmistelun ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa. Yhtiön hallitus ja Kuntaliiton hallitus ovat hyväksyneen osakassopimuksen osaltaan.

 

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön.

 

Osakassopimuksen mukaan yhtiön rahoitus perustuu asukaslukupohjaiseen osakaskohtaiseen vuosimaksuun, jonka osakkaat maksavat yhtiön peruspalveluista. Yhtiö voi myös myydä osakkeenomistajille erillistoimeksiantoja lisämaksusta, mikäli peruspalvelujen toteutuminen olemassa olevilla resursseilla ei vaarannu. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osakaskohtainen vuosimaksu on noin 27 166 euroa (0,4 euroa/asukas).

 

Liite A § 54, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimus

Liite B § 54, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimus, ruotsinkielinen käännös

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
1. merkitsee Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannin mukaisesti 10 kpl yhtiön osakkeita á 2000 euroa yhteensä 20.000 euroa;
2. hyväksyy liitteenä olevan (liite A §54) Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen ja sitoutuu sen mukaiseen vuosimaksuun;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen osakassopimuksen ja osakkeiden merkintäsitoumuksen sekä hyväksymään näiden osalta mahdolliset tekniset muutokset;
4. edellyttää, että yhtiön toimintaa käynnistettäessä arvioidaan kriittisesti yhtiön tarvitsemaa osaamisresurssia ja kulurakennetta sekä laaditaan yhtiölle strategia omistajien vahvassa ohjauksessa; ja
5. edellyttää, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja sen tuloksellisuudesta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kannalta annetaan selvitys aluehallitukselle yhtiön ensimmäisen toimintavuoden perusteella.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-5. päätösesityksen mukaisesti.