Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 75 

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vuosiraportit 2022

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 75  

822/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Asiakas- ja kuntalaisosallisuus voidaan jakaa kolmeen osaan;
edustukselliseen osallisuuteen (Soiten ja HVA:n valtuusto, hallitus, lautakunnat, jaostot sekä neuvostot/ vaikuttamistoimielimet), suoraan osallisuuteen (kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, aloitteet/ palautteet, asiakasraati- sekä kokemusasiantuntijuustoiminta) ja tieto-osalIisuuteen (viestintä, tiedottaminen, juIkisten päätökset,
vaikutusten ennakkoarviointi, tutkimukset ja nettialustat).

 

Keski-Pohjanmaalla vapaaehtoisesti toteutettu sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen yhdeksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymäksi mahdolIisti myös maa-
kunnalIisten neuvostojen luontevan perustamisen. NeuvostoiIla tavoiteltiin osallisuutta ja kansalaisvaikuttamista aivan uudella tavalla. Neuvostot maakunnallisina eivät olleet lakisääteisiä kuin vasta vuoden 2023 alussa. Vuoden 2022 loppupuolella koottiin ja aloitettiin jo kuitenkin uudet hyvinvointialueen neuvostot/ vaikutta-
mistoimieIimet.

 

Neuvostojen/ vaikuttamistoimielimien tärkein tehtävä on olla tiedon, kokemuksen ja palautteen vaihtaja asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, kokemusasiantuntijoiden ja Soiten välillä. Neuvostot tekevät kehittä-misehdotuksia ja antavat lausuntoja sekä auttavat toimi- ja palvelu-
aIueita kehittämään palveluja ja palveluprosesseja. Tässä työssä ajankohtaisen tiedon saaminen on erityisen tärkeää. Molemmissa Soiten maakunnallisissa neuvostoissa ja syksyllä aloittaneissa vai- kuttamistoimielimissä on hyödynnetty toimialajohtajia ja muita asian-tuntijoita.

 

MaakunnalIiset neuvostot ja hyvinvointiaIueen vaikuttamistoimieli-met on nyt koottu kaikkiaan kolme kertaa. Pandemian ja ajan tuomat muutokset sekä kokoontumishaasteet ovat vieneet neuvosto- ja vai- kuttamiselintyöskentelyn osittain etänä ja erityisesti hybridinä tapah-tuvaksi kokoontumiseksi.

 

Raportointivuonna 2022 vammaisneuvosto kokoontui yhteensä neljä kertaa puheenjohtaja Anders Nybergin johdolla ja käsittelivät yht. 45 pykälää (v.2021 75 pykälää). Vanhusneuvosto kokoontui viisi kertaa ja puheenjohtajana toimi kolmessa ensimmäisessä kokouksessa Kalevi Lindfors ja kahdessa viimeisessä kokouksessa Mikko Hänni- nen. Vanhusneuvostot käsittelivät kokouksessaan yht. 54 pykälää
(v .2021 48 pykälää).

 

Vuosi 2022 oli siirtymävaihetta, sillä vuoden 2023 alussa aloitti Suomessa 21 hyvinvointialuetta. Tällöin myös vanhus- ja vam- maisneuvosto sekä nuorisovaltuusto tuIivat lakisääteisiksi.

 

Vammaisneuvosto (8.3.2023) ja vanhusneuvosto (15.2.2023) ovat käsittelleet vuosiraportit kokouksissaan, hyväksyneet vuosiraportit ja päättäneet lähettää ne tiedoksi aluehallitukselle.

 

Liite A § 75 Vammaisneuvoston vuosiraportti 2022

Liite B § 75 Vanhusneuvoston vuosiraportti 2022

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston vuosiraportit tiedoksi.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston vuosiraportit tiedoksi.