Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 71


 

Kårkulla kuntayhtymän tilinpäätös 2022

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 71  

1021/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Aluehallitus 12.12.2022 (222 §) ja aluevaltuusto 19.12.2022 (107 §)

käsittelivät kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavan

ruotsinkielisen kuntayhtymä Kårkullan jakautumisen niiden

hyvinvointialueiden kesken, joilla sijaitsee Kårkullan toimipisteitä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 lukien kolme

alueellamme sijaitsevaa toimipistettä. Jokaisen vastaanottavan

hyvinvointialueen on käsiteltävä Kårkullan tilinpäätös.

 

Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevat laskelmat ovat valmistuneet. Aluehallitukselle esitetään kuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus ja selvitys kuntayhtymän valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ovat niin ikään liitteenä. Suomenkielinen versio on tekeillä tilinpäätöksen valmistelusta vastaavalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

 

Kuntayhtymän toimintakuluiksi vuonna 2022 muodostui 62,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 5,8 % kasvua edellisestä vuodesta. Toimintakulut alittivat vuoden 2022 talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla (2,0 %). Vuoden 2022 toimintatuotot 64,2 miljoonaa euroa alittivat talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla (2,8 %). Nousua edellisen vuoden toimintatuottoihin verrattuna tuli 3,9 miljoonaa euroa (6,4 %). Toimintatuottojen alitukseen vaikuttivat suurimmaksi osaksi jäsenkuntatuotot, jotka jäivät 2,5 miljoonaa euroa (4,3 %) alhaisemmaksi kuin talousarviossa 2022.

 

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion kuntayhtymän tasolla 0,6 miljoonaa euroa (22,0 %). Sitovat nettokulut olivat noin 0,5 miljoonaa euroa (31,65) korkeammat verrattuna vuoteen 2021.

 

Henkilöstökulut vuonna 2022 olivat 48,8 miljoonaa euroa. Talousarvio alittui 0,9 miljoonalla eurolla (1,7 %). Palvelujen ostomenot olivat 5,7 miljoonaa euroa eli noin 0,2 miljoonaa euroa (3,0 %) alhaisemmat kuin talousarviossa. Myös materiaalin ostomenot alittivat määrärahat noin 48 500 eurolla (1,3 %).

 

Investointimenot olivat vuonna 2022 kuntayhtymän tasolla 0,7 miljoonaa euroa eli 1,4 miljoonaa euroa (66,1 %) alhaisemmat kuin talousarviossa. Investointimenoihin sisältyy edellisestä vuodelta siirtynyt keskeneräinen rakennushanke, jonka osuus vuoden 2022 investointimenoista oli 0,3 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueuudistuksen tultua hyväksytyksi kesällä 2021 kuntayhtymän hallitus ja kiinteistöjaosto antoivat vuosia 2021 - 22 koskevan ohjeen, jonka mukaan investointimenot ohjataan pääosin PTS-ohjelman mukaisiin kohteisiin, eikä uudisrakentamista enää aloiteta.

 

Tulorahoituksella voitiin vuonna 2022 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit. Rahoitusylijäämää jäi 1,1 miljoonaa euroa. Kun lainan lyhennykset olivat noin 65 000 euroa, oman pääoman muutokset 1,3 miljoonaa euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset 4,6 miljoonaa euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi -2,1 miljoona euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2022 oli 9 590 euroa (2,1 miljoonaa euroa 31.12.2021). Vuoden 2022 talousarviossa oli varattu lainojen nostoon 2,1 miljoonaa euroa.

 

Lainakanta 31.12.2022 oli 27,2 miljoonaa euroa (27,1 miljoonaa euroa 31.12.2021). Kuntayhtymä ei ole nostanut uutta pitkäaikaista lainaa vuosien 2020 - 2022 aikana. Kuntayhtymän rahoitus- ja sijoitusstrategian mukaan tulee lainasalkun suojausasteen olla vähintään 30 % ja enintään 90 %. Kuntayhtymän lainasalkun suojausaste oli noin 58 %.

 

Kuntayhtymän tilikauden 1.1. - 31.12.2022 alijäämäksi muodostui 442 841 euroa, kun tavoitteena oli 475 888 euroa ylijäämäinen tulos. Kårkullan kuntayhtymän toiminta on jaettu valtuustoon nähden sitovasti seuraaviin tulosalueisiin: Asiantuntija- ja kehittämiskeskus (EUC), asumispalvelut ja päivätoiminta, hallinto sekä kiinteistöpalvelut. Tulosalueista asumispalvelut ja päivätoiminta ylitti talousarvion mukaiset sitovat nettokulut. Ylitys oli 2,1 miljoonaa euroa (13,9 %). Kuntayhtymän valtuusto myönsi 10.11.2022 §32 asumispalvelut ja päivätoiminta -tulosalueelle 1,85 miljoonan euron sekä asiantuntija- ja kehittämiskeskukselle 25 000 euron ylitysoikeuden sitoviin nettokuluihin. Samalla kuntayhtymälle myönnettiin 1,7 miljoonan euron lisämääräraha kertynen alijäämän kattamiseen vuoden 2022 lopussa perussopimuksessa sovitulla tavalla.

 

Kuntayhtymän aikaisemmilta tilikausilta kertynyt alijäämä 1,3 miljoona euroa sekä päättyneen tilikauden alijäämä 442 841 euroa, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, on laskutettu kuntayhtymän jäsenkunnilta ja huomioitu tilinpäätöksessä. Siten tilinpäätös osoittaa aikaisemmilta vuosilta kertyneet alijäämät sekä vuonna 2022 syntyneen alijäämän katetuiksi.

 

Kårkullan kuntayhtymän varat ja velat jaetaan sekä toiminnot päätetään, koska kuntayhtymän toiminta on siirtynyt sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanon ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanolain ("Voimaanpanolaki") 56 § mukaisesti kaikilta osin 1.1.2023 hyvinvointialueille sekä Helsingin kaupungille, eikä kuntayhtymässä enää sen jälkeen ole toimintaa. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat sopineet kuntayhtymän toiminnan päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä, siltä osin kuin kyse ei ole voimaanpanolaissa säädetyistä seikoista, sekä kuntayhtymän hallintoon 31.12.2022 jälkeen liittyvien tehtävien hoitamisesta ja muista muutosvaiheeseen liittyvistä asioista. Erillisellä sopimuksella on lisäksi sovittu kuntayhtymän rahalaitosvelkojen jakautumisesta.

 

Sopimuksen osapuolina ovat kaikki hyvinvointialueet joihin Kårkullan kuntayhtymä jakautuu, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Pohjanmaan hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Itä-Uusimaan hyvinvointialue, Länsi-Uusimaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Helsingin kaupunki. Laissa ei ole määräyksiä siitä, mikä hyvinvointialue vastaa tilinpäätöksen laadinnasta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, jos kuntayhtymä jakaantuu useammalle hyvinvointialueelle. Kårkullan kuntayhtymän osapuolina olevat hyvinvointialueet ovat sopineet, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue toimii vastuuhyvinvointialueena, joka vastaa Kårkullan kuntayhtymän tilinpäätöksen 31.12.2022 laadinnasta.

 

Voimaanpanolain 41 §:ssä todetaan, että kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Hyvinvointialueen valtuuston on käsiteltävä tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta päättävät kaikkien hyvinvointialueiden valtuustot, ellei asiasta anneta tarkempia viranomaisohjeita tai - määräyksiä. Kuntayhtymän perussopimuksen 31 § on määrätty tarkastuslautakunnan valinnasta. Kuntalain 121 § mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. laatia arviointisuunnitelma ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulisi käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Oheisaineistona on esitys Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi liitetietoineen.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. osaltaan hyväksyä ja allekirjoittaa Kårkullan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022 ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi; ja
2. esittää aluevaltuustolle, että Kårkullan kuntayhtymän tilikauden 2022 tulos 0 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

 

Päätös Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti kohdat 1.-2.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.