Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 121


 

OnniTV -palvelu

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 121  

141/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Ritva Jämsä

 

Hyvinvointialueemme yksi keskeinen tavoite on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen ja toimintakykyisyyden ylläpito sekä parantaminen. Tavoitteena on, että alueemme asukkaat selviytyvät omassa arjessaan ja jokaisen arki on mahdollisimman mielekästä. Olemme hyvinvointi-alueemme missioksi kirjanneet "Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta- ihmiselle" sekä yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi "Ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen vaikuttava palvelu." Intressimme kuntien kanssa ovat pääsääntöisesti hyvin samankaltaiset ja vastuu em. asioista yhteinen. Siksi erilaisia keinoja ja toimintamalleja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on löydettävä ja saatettava käytäntöön.   

 

Keinoja, jotka ovat laajalle väestölle saavutettavia, helppoja ja soveltuvat lähes kaikkien arkeen, on haasteellista löytää. Kaikista vaikeinta on tavoittaa niitä henkilöitä, jotka eivät ole minkään säännöllisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelun piirissä. Tähän ryhmään kuuluu myös suurin osa ikäihmisistä alueellamme. OnniTV kanavan kautta voimme tavoittaa kattavasti eri elämänvaiheissa olevat alueemme ikäihmiset ja tarjota heille terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta tukevaa toimintaa. 

 

Vaikka OnniTV formaatti on suunnattu ikäihmisille, myös muut asiakasryhmät voivat hyötyä ohjelmatarjonnasta.  Ohjelmien seuraaminen omasta Tv-vastaanottimesta on mahdollista sekä antenni- että kaapeliyhteydellä. Tällä hetkellä katsojia kanavalla on koko maassa n. 300 000. Kanava on avattu koekäyttöön OnniTV:n toimijan toimesta alueellamme loppuvuodesta 2022.  Katsojia kanavalla on alueellamme ilman markkinointia ollut viikkotasolla 2700- 3900 ja käyrä on ollut jatkuvasti nouseva. OnniTV:n ohjelmasisältö sisältää geriatrista etäkuntoutusta, muistikuntoutusta, rentoutusta, kulttuuria, opetuksellista sisältöä ja musiikkia muutaman tunnin arkipäivisin. OnniTV esittelyt ja kanavan ohjelmasisältö sekä tämänhetkiset palautteet sisällöstä ovat olleet hyviä. Hyvinvointialueen näkökulmasta katsottuna kanava hyödyttää laajaa väestönosaa ja lisäisi toivottua, helposti saavutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuutta alueellamme.

 

OnniTV:n edustaja on tuonut esille mahdollisuuden toteuttaa esim. puolen vuoden tai lyhempikin pilottijakso lopullisen päätöksenteon helpottamiseksi. Pilottijakson aikana ohjelmasisältöä, kanavatarjonnan hyödyllisyyttä sekä katsojamäärää voidaan seurata ja arvioida. Lisäksi pilotin aikana on mahdollista toteuttaa tarvittaessa vaikuttavuustutkimus kanavan hyödyistä, mikä helpottaisi myös lopullista päätöksentekoa kanavan käyttöönotosta. Vaikuttavuustutkimuksen toteuttaisi OnniTV tuotannosta vastaava Rytmiryhmä Oy. Edelleen pilotin aikana voitaisiin rakentaa ja testata kanavan viestintäominaisuutta perusohjelma-tuotannon lisäksi. Viestintätoiminto voi sisältää erilaisia tiedotteita, neuvontaa ja opastusta esim. digipalveluiden käyttöön tai kaatumisen ehkäisyyn tmv. Viestintäominaisuutta olisi mahdollisuutta rakentaa yhdessä kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Viestinnän näkökulmasta kanava on hyvin toimiva ja kustannustehokas tapa saavuttaa iso osa väestöä, sillä kanavan saavutettavuus on 100%. Myös aktiivinen markkinointi olisi pilottijakson aikana mahdollista.

 

Asiaa on käsitelty hyvinvointialueen alueneuvottelukunnan kokouksissa 13.1.2023 ja 21.4.2023 sekä erikseen järjestettävissä esittelytilaisuuksissa, joihin on kutsuttu myös kuntien edustusta. Lisäksi vanhusneuvosto käsitteli asiaa 15.2.2023 pidetyssä kokouksessaan ja puolsi kanavan käyttöönottoa. 

 

Viimeisimmässä kokouksessaan 21.4.2023 alueneuvottelukunta linjasi ja suositteli vuoden kestävää pilotointijaksoa 1.8.2023-31.7.2024 väliselle ajalle alueneuvottelukunnassa esitetyn kustannustenjakoesityksen mukaisesti. Kustannukset jakautuisivat kuntien ja hyvinvointialueen kesken, niin että hyvinvointialueen osuus kustannuksista olisi 40% ja 8 kunnan osuus yhteensä 60%.  Soite vastaisi kustannusosuutensa lisäksi myös toiminnan koordinoinnista. Alueneuvottelukunnan kokouksessa linjattiin lisäksi, että pilotointiin lähdetään vain, mikäli kaikki kunnat ja Soite tekevät asiassa myönteisen päätöksen. Päätökset sitoutumisesta tulee tehdä 31.5.2023 mennessä.

 

Jotta OnniTV kanavasisältöä olisi alueellamme jatkossakin mahdollista seurata, esitämme edellä kuvatun mukaisen ja alueneuvottelukunnan suositteleman pilotin käynnistämistä sekä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistä sitoutumista kanavan pilotointiin ja siihen liittyvään kustannusten jakoon. Näin voimme osaltamme paitsi toteuttaa hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävämme myös hyödyntää kanavan tarjoamaa viestintäominaisuutta väestölle tärkeiden asioiden tiedottamisessa.

 

Pilotin kustannukset ja niiden jakautuminen hyvinvointialueen ja kuntien kesken pilottijakson 1.8.2023-31.7.2024 aikana:

 

Hinta pilotille: Perushinta 4000€/ kk + lisäpalveluna viestintätoiminto 1950€/ kk eli yhteensä 5950 €/ kk + alv 24% = 71 400€/ vuosi + alv 24%.

Ehdotus kustannusten jakautumisesta:

-          Soiten osuus pilotin kustannuksista olisi 40% 

-          Kahdeksan kunnan osuus yhteensä 60% suhteessa kuntien yli 65- vuotiaiden osuuteen koko maakunnan ko. väestöryhmästä.

-          Soite vastaisi toiminnan koordinoinnista.

-           

Em. periaatteella vuoden kestoisen pilotin kustannustenjako olisi seuraava:

Kokonaiskustannus 71 400€ + alv 24%

?    Soiten osuus 28 560 € + alv

?    Alueen kuntien osuus yhteensä 42 840 € + alv

Kustannus/ yli 65-vuotias asukas:

-          4,3 €+ alv / vuosi

-          0,36€ + alv/ kk

 

 

Kunta

Yli 65- vuotiaat (31.12.2022)

Osuus %:a maakunnan ko. väestöryhmästä

€/ 12 kk

Halsua

383

2,3

985,3

Kannus

1389

8,3

3555,7

Kaustinen

1071

6,4

2741,8

Kokkola

11161

66,6

28531,4

Lestijärvi

239

1,5

642,7

Perho

673

4

1713,6

Toholampi

862

5,1

2184,8

Veteli

968

5,8

2484,7

Kunnat yhteensä

16 746

100

42 840

Soite

 

 

28 560

Yhteensä

 

 

71 400

 

Alueellisen vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi pilotin käynnistämisen edellytyksenä on, että kaikki alueen kunnat ja hyvinvointialue antavat sitoumuksensa pilotin käynnistämiseen. Päätökset asiassa on pyydetty 31.5.2023 mennessä.

 

 

 

Päätösesitys 1.  Aluehallitus tähdentää yhteistyön merkitystä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa korostaessaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkittävyyttä alueemme väestön ikääntymiseen liittyen ja pitää tärkeänä huomioida kaikki menetelmät ja keinot, joilla on vaikutusta itsestä huolehtimisen sekä osallisuuden kokemuksen parantamiseksi. 
2. Aluehallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä alueneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti OnniTV -palvelun pilotin käynnistämisen 1.8.2023-31.7.2024 väliseksi ajaksi esitetyn kustannustenjaon mukaisesti yhdessä alueen kuntien kanssa.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. esityksen mukaisesti.