Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 186


 

Oikaisuvaatimus koskien valintaa toimintaterapeutin toimeen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 186  

2345/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija vs. henkilöstöjohtaja Pirkko Härkänen

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 6.6.2023 jättänyt Soiten kirjaamoon aluehallitukselle osoitetun oikaisuvaatimuksen koskien toimintaterapeutin toimen täyttöä koskevaa lasten ja nuorten kuntoutuksen vastuualuejohtajan päätöstä 22.05.2023/§ 23822.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänet valitaan toimeen. Hän katsoo, ettei hänen työkokemustaan ole huomioitu valinnassa. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan seuraavasti: Hän on ollut pitkään sijaisena ja hänellä pitkä työkokemus, eikä sitä ole huomioitu riittävästi. Hän katsoo tulleensa ohitetuksi toistuvasti valinnoissa ja tuo esiin, että hän on tehnyt sijaisuutta yhtäjaksoisesti tammikuusta 2019 alkaen. Lisäksi hän tuo esiin, että valinnan tehnyt henkilö ei ole toimittanut hänelle ansiovertailua.

 

Oikaisuvaatimusmenettely on hyvinvointialueen sisäistä hallintomenettelyä ja se edeltää varsinaiseksi lainkäytöksi katsottavaa valitusmenettelyä. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä silloin voi tehdä aluevalitusta. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on yksi toimen hakijoista ja oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

 

Toimintaterapeutin toimi on ollut haettavana 20.4.2023 klo 12:00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Hakijoista neljä täytti pätevyysvaatimukset ja kaikki neljä pätevää hakijaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat valintapäätöksen tehnyt vastuualuejohtaja sekä koordinoiva esihenkilö. Päätöksentekijä on perustellut valintapäätöksen seuraavasti: toimeen valittu oli haastattelussa saadun vaikutelman ja työkokemuksen perusteella sopivin toimintaterapeutin toimeen.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtosäännön 13 §:n mukaan vastuualuejohtaja valitsee vastuualueen henkilöstön. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutti. Sekä toimeen valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Työkokemus yhtenä valintaan vaikuttavana tekijänä on otettu huomioon. Päätöksentekijä tuo esiin oikaisuvaatimukseen antamassaan vastineessa, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on toimintaterapeutin työkokemusta Soiten psykiatrian yksiköissä 4 vuotta 4 kuukautta.  Toimeen valitulla henkilöllä on toimintaterapeutin työkokemusta yksityisellä sektorilla 7 vuotta 1 kuukautta sekä kokemusta monipuolisesti esimerkiksi 5 vuotta ohjaajana oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Päätöksentekijä katsoo, että toimeen valitun laaja työkokemus palvelee monipuolisemmin tiimin tarpeita kokonaisuutena.

 

Hakuilmoituksessa todetaan, että "arvostamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja". Tältä osin päätöksentekijä tuo esiin vastineessaan, että hän katsoo toimeen valitulla olevan laaja-alainen verkosto-osaaminen yksityissektorilta sekä julkiselta sektorilta esim. varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen parissa sekä halu kehittää monialaista yhteistyötä. Oikaisuvaatimuksen tehneen moniammatillisen osaamisen päätöksentekijä on katsonut painottuvan haastattelun perusteella nuoriso- ja aikuispsykiatrian tiimeihin.

 

Molempien kotimaisten kielten hallinta on hakuilmoituksen perusteella eduksi katsottava asia. Sekä oikaisuvaatimuksen tekijä että toimeen valittu ovat ilmoittaneet ansioluetteloissaan ruotsin kielen taitonsa tasoksi tyydyttävä. Kielitaidon osalta kyseessä ei ole osa kelpoisuusvaatimusta.

 

Päätöksentekijällä on ollut johtosäännön nojalla toimivalta päättää toimeen valittava henkilö ja valittu henkilö täyttää toimen kelpoisuusvaatimukset. Toimeen valittu on haastattelussa saadun vaikutelman ja työkokemuksen kokonaisarvioinnin perusteella katsottu sopivimmaksi kyseiseen toimeen huomioiden toimen tehtäväpiirin ja konkreettiset tehtävät sekä hakuilmoituksen mukaiset kriteerit.

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista perustetta, jonka johdosta valintapäätös tulisi kumota tai asia ratkaista oikaisuvaatimuksen tekijän eduksi.

 

Toimeen valitulle asianosaisena on varattu tilaisuus antaa oma vastineensa oikaisuvaatimukseen ja vastineisiin.

 

Oheismateriaalina:

-oikaisuvaatimus

-valintapäätös

-hakuilmoitus

-päätöksentekijältä pyydetty vastine oikaisuvaatimuksesta

-oikaisuvaatimuksen tekijän vastine päätöksentekijän vastineeseen

-hakijayhteenveto

-oikaisuvaatimuksen tekijän ja toimeen valitun hakemukset ja CV:t

-toimeen valitun vastine

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä todetuin perustein.

 

Päätös Aluehallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen edellä todetuin perustein.

 

 Merk. tied. hallintolakimies Viivi Haanpää esitteli asian kokouksen alussa.