Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 175


 

Sote-keskuksen suunnittelukilpailutus

 

KPHVAHAL 29.05.2023 § 143 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut uuden sote-keskuksen suunnittelupalvelut. Hankinta ylittää hankintalain 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

 

Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen:

- osa-alue 1; Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

- osa-alue 2: Rakenne- ja geo-suunnittelu

- osa-alue 3: LVIAJ+SPR-suunnittelu

- osa-alue 4: Sähkösuunnittelu

 

Hankinnassa käytettiin sähköistä Cloudia-kilpailutusjärjestelmää ja hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely.

 

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika päättyi 24.3.2023 klo 12:00. Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja valittiin mukaan tarjouskilpailuun osa-alueittain seuraavasti:

  1. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, 6 tarjoajaa: ARCO Architecture company Oy, AW2 Architects Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Raami Arkkitehdit Oy, Sweco Finland Oy ja UKI Arkkitehdit
  2. Rakenne- ja geo-suunnittelu, 6 tarjoajaa: AFRY Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ideastructura Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja WSP Finland Oy
  3. LVIAJ+SPR-suunnittelu, 5 tarjoajaa: A-Insinöörit Teollisuus ja talotekniikka Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja Sweco Finland Oy
  4. Sähkösuunnittelu, 5 tarjoajaa: A-insinöörit Teollisuus ja talotekniikka Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja Sweco Finland Oy.

 

Tarjousten vastaanottamisen määräaika päättyi 25.4.2023 klo 12:00. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 40 pistettä ja laadun painoarvo 60 pistettä. Osa-alueittain eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kanssa pidetään selonottoneuvottelut viikon 21 aikana. Vertailut esitellään kokouk-sessa.

 

Päätösesitys Aluehallitus valitsee osa-alueittain eniten pisteitä saaneet suunnittelutoimistot sote-keskuksen suunnittelijoiksi.

 

Päätös Aluehallitus valitsi osa-alueittain eniten pisteitä saaneet suunnittelutoimistot sote-keskuksen suunnittelijoiksi seuraavasti:

1. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Raami Arkkitehdit Oy
2. Rakenne- ja geo-suunnittelu: Ideastructura Oy
3. LVIAJ+SPR-suunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
4. Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy

 

 

 

 Merk. tied. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asian kokouksen alussa.

 

KPHVAHAL 21.06.2023 § 175  

144/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Ramboll Finland Oy on 14.6.2023 jättänyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle hankintaoikaisuvaatimuksen sote-keskuksen suunnittelijavalinnan osa-alueen 2. rakenne- ja geosuunnittelu osalta. Oikaisuvaatimus on jätetty muutoksenhakuajan sisällä ja oikaisuvaatimuksen tekijä on asianosainen.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän käsityksen mukaan jo osallistumisvaiheessa kelpoisuusehtona annettu yritysreferenssi on virheellinen eikä täytä referenssille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Näin ollen valituksi tullut tarjoaja olisi oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan tullut sulkea pois jo osallistumishakemusvaiheessa. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty myös muihin osallistumis- ja tarjousvaiheen referensseihin liittyviä mahdollisia epäselvyyksiä.

 

Osallistumishakemusten sekä tarjousten jättämisen jälkeen referenssit on tarkistettu ulkopuolisen konsultin toimesta. Oikaisuvaatimuksen johdosta referenssejä on tarkasteltu uudelleen ja on havaittu, että IdeaStructura Oy:n osallistumishakemusvaiheessa kelpoisuusehtona annettua referenssiä ei voida hyväksyä kelpoisuusehdon täyttävänä referenssinä. Osallistumispyynnön liitteen 3 (ehdokkaiden kelpoisuusehdot ja valintakriteerit) kohdan 1.7 mukaisesti ehdokkaalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavanlaisten rakennusten suunnittelusta suunnittelualalta, jota yritys on tarjoamassa. Annettu referenssi on voimavara-alikonsultiksi ilmoitetun pohjarakennesuunnittelijan referenssi. Referenssin toimeksianto ei sisällä rakennesuunnittelua, vaan on nimenomaan pohjarakennesuunnitteluun liittyvä toimeksianto.

 

Kyseinen referenssi ei myöskään täytä kohteen valmistumisajalle asetettuja vaatimuksia. Osallistumispyynnön liitteen 3 (ehdokkaiden kelpoisuusehdot ja valintakriteerit) kohdan 1.7 mukaisesti referenssiksi hyväksyttävän hankkeen on tullut valmistua vuonna 2017 tai sen jälkeen. Kohteen katsotaan valmistuneen, kun rakennusvalvonnan loppukatselmus on hyväksytysti suoritettu. Kelpoisuusehdoksi ilmoitetussa referenssikohteessa on pidetty hyväksytty rakennusvalvonnan loppukatselmus 27.6.2016, joten referenssi ei siis täytä myöskään tältä osin sille asetettuja vaatimuksia. 

 

Hankintalain 132 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

 

Voidaan todeta, että referenssien tarkastuksessa on tapahtunut merkittävä virhe. Näin ollen päätöksen kohtaan 2 (rakenne- ja geo-suunnittelu) on tehtävä hankintaoikaisu hankintalain 132 §:n mukaisesti ja edellä mainituilla perusteilla valitun tarjoajan osallistumishakemus tulee sulkea pois tarjouskilpailusta sekä valinta tulee tehdä uudelleen päivitetyn vertailun pohjalta.

 

Muiden hankinnan osa-alueiden (osa-alueet 1, 3 ja 4) osalta aluehallituksen päätös § 143 säilyy voimassa.

 

Oheismateriaalina:

-osallistumispyyntö (445615)

-suunnitteluohjelma (osallistumispyynnön liite 2)

-ehdokkaiden kelpoisuusehdot ja valintakriteerit (osallistumispyynnön liite 3)

-tarjouksen kelpoisuusehdot ja valintakriteerit (osallistumispyynnön liite 4)

-osallistumispyynnön kysymykset ja vastaukset

-lopullinen tarjouspyyntö (453903)

-Ramboll Finland Oy:n oikaisuvaatimus

-IdeaStructura Oy:n vastaukset oikaisuvaatimuksen johdosta (osittain salassapidettävä, julkisuuslaki 24 § 1 mom. 20 kohta)

-osa-alueen 2 tarjoukset (osittain salassapidettävä, julkisuuslaki 24 § 1 mom. 20 kohta)

-korjattu tarjousvertailu

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää oikaista päätöstään 29.5.2023 § 143 hankintaoikaisuna siten, että

1. päätöksen kohta 2. poistetaan;
2. IdeaStructura Oy:n osallistumishakemus hylätään edellä esitetyillä perusteilla;
3. hankinnan osa-alueen 2 (rakenne- ja geosuunnittelu) osalta suunnittelijaksi valitaan korjatun tarjousvertailun mukaisesti eniten pisteitä saanut tarjoaja Ramboll Finland Oy.

 

Päätös Aluehallitus päätti oikaista päätöstään 29.5.2023 § 143 hankintaoikaisuna siten, että  

1. päätöksen kohta 2. poistetaan;
2. IdeaStructura Oy:n osallistumishakemus hylätään edellä esitetyillä perusteilla;
3. hankinnan osa-alueen 2 (rakenne- ja geosuunnittelu) osalta suunnittelijaksi valitaan korjatun tarjousvertailun mukaisesti eniten pisteitä saanut tarjoaja Ramboll Finland Oy.

 

 

 Merk. tied. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asian kokouksessa pykälän kohdalla klo 8:32-8:38.