Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 283


 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2024 ja Pelastustoimen hinnasto 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 283  

4571/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija palveluesimies Hanna Pulkkinen, talouspäällikkö Tiina Högnabba ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

 Hyvinvointialuelain 22.2 §:n 8 kohdan mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Lain määräys on huomioitu Soiten hallintosäännön 19 §:ss, jonka  mukaisesti aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hallintosäännön 83 §:n mukaan aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2024

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksikorotus on tulossa 1.1.2024. Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2024 valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisilla enimmäishinnoilla. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta on edelleen valmisteluvaiheessa. Ehdotettu indeksikorotus on + 10 % pyöristettynä lähimpään 0,10 euroon.

 

Lisäksi asetusluonnoksessa on esitetty tiettyjä maksuja koskien indeksitarkistuksen lisäksi +10 % korotusta, minkä jälkeen ne pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Muutoksia koskeva valtioneuvoston asetus annetaan mahdollisesti myöhemmin kuin indeksikorotukset. Korotettavat maksut päivitetään teknisluontoisena korjauksena Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilas- ja asiakasmaksuhinnastoon 2024 (luonnos), kun voimaantuloaikataulu tarkentuu. Asetusluonnoksen mukaan voimaaantulo on tarkoitettu vuoden 2024 alusta, mutta voimaantulo voi siirtyä myöhemmäksi. Asetusmuutoksen antamisen jälkeen vahvistettu hinnasto tuodaan tiedoksi aluehallitukselle päivitettynä mahdollisilla teknisluonteisilla muutoksilla.

 

Indeksitarkistusten lisäksi asiakas-ja potilasmaksuhinnastoon esitetään seuraavia muutoksia:

 

Etänä tehtävänä ajanvarauksellisesta asiakaskäynnistä esitetään perittäväksi fyysisen asiakaskäynnin kanssa yhtenäinen hinta. Ajanvarauksellisen etäpalvelujen hintana on vuonna 2023 käytetty -50 % fyysisen käynnin hinnasta.

 

Erikoissairaanhoidon hoitajakäyntimaksuihin esitetään 10 % hinnankorotusta pyöristettynä lähimpään 0,10 euroon valtioneuvoston asetusluonnokseen perustuen.

 

Hoidon ja hoivan toimialueen perimiin ateriamaksuihin esitetään 2 % korotusta kustannusten kasvusta johtuen. Lisäksi kotiin järjestettävien tukipalvelujen hinnoittelua on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvaa kustannustasoa.

 

Valtioneuvoston indeksikorotusluonnoksessa on esitetty 10 % hinnankorotus tilapäisen kotisairaanhoidon käynnille. Tähän perustuen esitetään myös tilapäiselle kotihoidon käynnille 10 % hinnankorotus pyöristettynä lähimpään 0,10 euroon.

 

Perheiden palvelujen toimialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ateriamaksuja on tarkastettu ja ateriamaksuihin esitetään 10 % korotusta kustannusten kasvusta johtuen.

 

Potilashotellin hinnoitteluun esitetään 5 % korotusta kustannusten kasvusta johtuen.

 

Uutena tuotteena hinnastoon esitetään lausuntojen ja muiden asiakirjojen vieraskielisistä käännöksistä (=muut kielet kuin suomi ja ruotsi) perittävää asiakasmaksua 65 euroa / käännettävä sivu. Vähimmäislaskutus on yksi sivu, jonka jälkeen laskutus puolen sivun tarkkuudella.

 

Pelastustoimen hinnasto 2024

 

Pelastustoimen hinnasto 2024 kattaa asiakkailta ja muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta laskutettavat maksut viranomaistoiminnan palveluista. Hinnasto on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvaa kustannustasoa.

 

 Oheisaineistona Asiakas- ja potilasmaksuhinnaston luonnos 2024 ja

 Pelastustoimen hinnasto 2024 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää, että
1. aluevaltuusto hyväksyy 1.1.2024 voimaan tulevat asiakas- ja potilasmaksujen hinnat sekä pelastustoimen hinnat liitteiden mukaisesti;
2. aluevaltuusto valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakas- ja potilasmaksujen hinnastoon tarvittaessa asiakasmaksuasetusmuutoksesta johtuvat teknisluonteiset muutokset.

Lisäksi aluehallitus päättää valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakas- ja potilasmaksujen sekä pelastustoimen hinnastoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ennen aluevaltuustokäsittelyä.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää, että
1. aluevaltuusto hyväksyy 1.1.2024 voimaan tulevat asiakas- ja potilasmaksujen hinnat sekä pelastustoimen hinnat liitteiden mukaisesti;
2. aluevaltuusto valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakas- ja potilasmaksujen hinnastoon tarvittaessa asiakasmaksuasetusmuutoksesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. 

Lisäksi aluehallitus päätti valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakas- ja potilasmaksujen sekä pelastustoimen hinnastoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ennen aluevaltuustokäsittelyä.

 

 

 Merk. talouspäällikkö Tiina Högnabba esitteli asian kokouksessa.