Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 11 

Perhehoidon myöntämisperusteet ja toimintaohje sekä palkkiot ja kulukorvaukset 2024/Kirjoitusvirheen korjaaminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 298 

 

 

 

Valmistelija palvelualuejohtajat Veronica Joskitt, Hanna Saarinen, Maarit Biskop, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhehoidon myöntämisperusteet ja toimintaohje on uudistettu. Asiakirja on liitteenä. Perhehoitoa järjestetään monella tavalla ja monille asiakasryhmille. Lasten perhehoito alueella on laajasti käytössä ja viime vuosien aikana iäkkäiden perhehoito on lisääntynyt jonkin verran. Erityisesti kiertävien perhehoitajien määrä on kasvanut. Muillekin aikuisasiakasryhmille kuten vammaispalveluiden ja mielenterveyskuntoutujille tavoitellaan perhehoidon palvelutarjonnan lisäämistä. Perhehoidon myöntämisperusteet ja toimintaohje ottavat huomioon kaikki asiakasryhmät ja ohjeeseen on otettu mukaan myös eri asiakasryhmille tarkoitettuja erillisohjeita. Lisäksi perhehoitajille voidaan antaa asiakaskohtaisia erillisohjeita palvelualueittain. 

Perhehoidon palkkiot määritellään vuosittain niin, että palkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2023 vahvistettu palkkakerroin on 1,558 ja vuodelle 2024 vahvistettu palkkakerroin 1,637, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2024 alkaen 5,07 prosenttia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 924,02 euroon kuukaudessa 1.1.2024 lukien. Myös vähimmäismäärää korkeampia palkkioita korotetaan samalla prosentilla. Samoin korotetaan erityistapauksissa vähimmäispalkkiota alempana maksettavia korvauksia.

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2022 oli 2211 ja 2023 lokakuussa 2318. Indeksin pisteluku on noussut noin 4,84 prosenttia. Näin ollen  perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2024 alkaen 496,81 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Perhehoidon käynnistämiskorvauksen yläraja vuonna 2024 on 3528,16 €/hoidettava.

 

Pääosin vuodelle 2024 esitetään palkkioihin indeksin mukaisia korotuksia. Iäkkäiden ja muiden aikuisasiakkaiden palkkioihin esitetään tehtäväksi myös muuta tasokorotusta erityisesti asiakkaan kotona toimivien eli kiertävien perhehoitajien korvauksiin. Tämän toivotaan kannustavan lisää tekijöitä ko. työhön.

 

Liite A § 298 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhehoidon myöntämisperusteet ja toimintaohje

Liite B § 298 Perhehoidon palkkiot 2024

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhehoidon myöntämisperusteet ja toimintaohjeen liitteen mukaisesti;
2. päättää, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhehoidon palkkioihin tehdään vähintään 5,07 %:n korotus ja kulukorvauksiin 4,84 %:n korotus. Uudet perhehoidon korvaukset ovat liitteen mukaiset 1.1.2024 alkaen.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

 

 Merk. jäsen Piia Rautiola palasi kokoukseen tämän asian esittelyn aikana ennen keskustelua ja päätöksentekoa klo 10:13.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 15.01.2024 § 11  

4749/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija palvelualuejohtajat Veronica Joskitt, Hanna Saarinen, Maarit Biskop, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

 

Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

 

Päätöksen 18.12.2023 § 298 hyväksytyssä liitteessä B on huomattu kaksi kirjoitusvirhettä pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Liitteeseen on merkitty iäkkäiden ja muiden aikuisten asiakasryhmien hoitopalkkioiden kohdalle pitkäaikaisen perhehoidon palkkiot seuraavasti:

 

Perhehoitajan kodissa 1180,53€/kk (1168,84) erityisharkinnalla korotettu 1549,79 €/kk (1475€/kk)

Hoidettavan kodissa 1180,84€/kk, erityisharkinnalla korotettu 1549,79 €/kk (1475€/kk)

 

Kohdan oikeat luvut ovat seuraavat:

 

Perhehoitajan kodissa 1228,10 €/kk (1168,84) erityisharkinnalla korotettu 1549,79 €/kk (1475€/kk)

Hoidettavan kodissa 1228,10 €/kk, erityisharkinnalla korotettu 1549,79 €/kk (1475€/kk)

Hallintolain 52 §:n mukaan kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.

Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään.

 

Liite A § 11 Perhehoidon palkkiot 2024, korjattu versio

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että 18.12.2023 pöytäkirjan liitteessä B § 298 olevat virheelliset luvut korjataan esittelytekstin mukaisesti hallintolain mukaisena kirjoitusvirheen korjaamisena. Korjattu versio liitteenä. Korjattuja lukuja sovelletaan 1.1.2024 alkaen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.