Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 23.02.2024/Pykälä 60


 

Hyvinvointialuejohtajan irtisanoutuminen ja jatkotoimet

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 23.02.2024 § 60  

757/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi on 19.2.2024 jättänyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle osoitetun irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta.

 

Hyvinvointialuejohtaja ehdottaa irtisanomisajan osalta, että hän toimii tehtävässään 19.-23.2.2024 siirtääkseen keskeneräiset tehtävänsä sijaiselleen ja myötävaikuttaakseen tehtävien hoidon jatkamiseen saumattomasti Soiten edun mukaisesti kuitenkin siten tilanne huomioiden, että toimialuejohtajien kuulemistilaisuudet hoitaisi hänen sijaisensa. Hyvinvointialuejohtajalle on myönnetty vuosiloma 26.2-1.3.2024, jonka jälkeen hän ehdottaa jatkavansa vuosilomaa siten, että hän pitää kertyneitä säästövapaita ja palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 20.3.2024. Hallintosäännön 4 §:n mukaisesti aluehallituksen puheenjohtaja myöntää hyvinvointialuejohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimukseen perustuvat virkavapaudet ja etuudet.

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii johtajaylilääkäri, jollei aluehallitus toisin määrää.

 

Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.

 

Hallintosäännön 52 §:n mukaan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin aluehallitus.

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on 31 §:n (Johtajien yleiset tehtävät ja vastuut) lisäksi

 

1. johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää,

osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;

2. vastata riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kokonaisuudesta;

3. vastata viestinnästä ja tiedottamisesta;

4. käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta;

5. edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää puhevaltaa hyvinvointialueen puolesta;

6. vastata hyvinvointialueen kansallisista hyvinvointialueneuvotteluista;

7. vastata hyvinvointialueen edunvalvonnasta;

8. vastata yhteistyöstä alueen kuntien kanssa sekä kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion viranomaisiin;

9. päättää resurssien siirrosta toimialueiden kesken;

10. toimia aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden esihenkilönä, ellei aluehallitus toisin määrää;

11. suorittaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät.

 

Hyvinvointialuejohtajan voimassa olevat kelpoisuusehdot ovat: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvinvointialueen toimialan tuntemus ja näytöt johtamistaidosta sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

 

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä;
2. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan 19.2.2024 jättämän irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta sekä aluehallitukselle ja aluevaltuuston puheenjohtajistolle osoitetun irtisanoutumista koskevan kirjeen;
3. saattaa hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen aluevaltuuston tietoon;
4. myöntää hyvinvointialuejohtajalle eron ilmoituksen mukaisesti siten, että viimeinen virassaolopäivä on 20.3.2024;
5. todeta, että hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri;
6. julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen kuuden kuukauden koeaikaa noudattaen;
7. esittää aluevaltuustolle, että se valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

 

Päätös Aluehallitus päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan 19.2.2024 jättämän irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta sekä aluehallitukselle ja aluevaltuuston puheenjohtajistolle osoitetun irtisanoutumista koskevan kirjeen;
2. saattaa hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen aluevaltuuston tietoon;
3. myöntää hyvinvointialuejohtajalle eron ilmoituksen mukaisesti siten, että viimeinen virassaolopäivä on 20.3.2024; 
4. todeta, että hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri;
5. esittää aluevaltuustolle, että se valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.