Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 90


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.02.2024 § 52 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

 

Vuoden 2023 tilinpäätösprosessin esitetään etenevän seuraavalla aikataulutuksella:

 

  • 29.1.2024 Aluehallitus: ennakkotietoa alustavasta tuloksesta
  • 2.2.2024 Aluehallitus: alustavat tiedot vuoden 2023 tuloksesta

 

  • 12.2.2024 Aluehallitus,  tilinpäätöksen aikataulu
  • 13.2.2024 Johtoryhmä, tilinpäätöksen valmisteluprosessi (aikataulu, käytännön ohjeistus)
  • 4.3.2024 Aluehallitus, päätösesitys talousarvion 2023 määrärahojen ylityksestä
  • 18.3.2024 Aluevaltuusto, käsittely talousarvion 2023 määrärahojen ylityksestä
  • 25.3.2024 Aluehallitus, tilinpäätöksen käsittely
  • 4.4.2024 Tarkastuslautakunta, tilinpäätöksen esittely
  • xx.5.2024 Aluevaltuuston iltakoulu ennen päätöskäsittelyä
  • 27.5.2024 Aluevaltuusto, tilinpäätöksen päätöskäsittely

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöskäsittelyä 2023 koskevan aikataulun.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.03.2024 § 90  

283/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Vuosi 2023 oli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kuten muidenkin hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi, jolloin ne hoitivat sosiaali-ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun mukaisia tehtäviä.

 

Oheisaineistona oleva Soiten tilinpäätös ensimmäiseltä järjestämisvastuulliselta toimintavuodelta 2023 on rakennettu kirjanpitolautakunnan hyvinvointi- ja kuntajaoston hyvinvointialueita koskevan yleisohjeen mukaisena dokumenttina. Se sisältää mm., tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä olevat tiedot, talousarvion toteumavertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösdokumentti on rakennettu siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

 

Valtion rahoitus 301,4 M€ muodosti valtaosan Soiten tuotoista. Ulkoisten tuottojen määrä oli 85,5 M€. Ulkoisten kulujen yhteissumma oli 396,6 M€. Tuottojen, kulujen, rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeinen vuosikate oli alijäämäinen noin -10,7 M€. Huomioiden poistot 9,8 M€, tilikauden 2023 tulokseksi muodostui alijäämä -20,5 M€.

 

Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaisesti aluehallituksen tulee käsitellä tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, annettava se käsittelyn jälkeen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Tilivelvollisten 2023 nimeäminen:

Hyvinvointialuelain 22 §:n ja hallintosäännön 19 §:n mukaisesti aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen ja sen jaoston jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat

viranhaltijat.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. allekirjoittaa osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen;
2. antaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
3. saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen aluevaltuuston käsiteltäväksi;
4. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia;

5. esittää aluevaltuustolle tilikauden 2023 tuloksen -20,5 miljoonaa euroa käsittelystä seuraavaa:
a) Tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta 25.523,20 euroa
6. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää nimetä tilivelvolliset 2023 seuraavasti:
-aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet
-yksilöasioiden jaoston jäsenet ja varajäsenet
-tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
-aluehallituksen esittelijä (hyvinvointialuejohtaja ja varahenkilöt)
-yksilöasioiden jaoston esittelijä (sosiaalijohtaja, johtajaylilääkäri)
-hyvinvointialuejohtaja
-talousjohtaja (Konsernipalveluiden toimialuejohtaja)
-henkilöstöjohtaja
-hankintajohtaja
-toimialuejohtajat (Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Hoito- ja hoiva, Perheiden palvelut, Pelastustoimi)
-palvelualuejohtajat
-vastuualuejohtajat.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-6. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.