Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 133


 

Hyvinvointialuejohtajan irtisanoutuminen ja jatkotoimet

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 23.02.2024 § 60 

 

 

 

Valmistelija johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi on 19.2.2024 jättänyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle osoitetun irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta.

 

Hyvinvointialuejohtaja ehdottaa irtisanomisajan osalta, että hän toimii tehtävässään 19.-23.2.2024 siirtääkseen keskeneräiset tehtävänsä sijaiselleen ja myötävaikuttaakseen tehtävien hoidon jatkamiseen saumattomasti Soiten edun mukaisesti kuitenkin siten tilanne huomioiden, että toimialuejohtajien kuulemistilaisuudet hoitaisi hänen sijaisensa. Hyvinvointialuejohtajalle on myönnetty vuosiloma 26.2-1.3.2024, jonka jälkeen hän ehdottaa jatkavansa vuosilomaa siten, että hän pitää kertyneitä säästövapaita ja palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 20.3.2024. Hallintosäännön 4 §:n mukaisesti aluehallituksen puheenjohtaja myöntää hyvinvointialuejohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimukseen perustuvat virkavapaudet ja etuudet.

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii johtajaylilääkäri, jollei aluehallitus toisin määrää.

 

Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.

 

Hallintosäännön 52 §:n mukaan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin aluehallitus.

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on 31 §:n (Johtajien yleiset tehtävät ja vastuut) lisäksi

 

1. johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää,

osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;

2. vastata riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kokonaisuudesta;

3. vastata viestinnästä ja tiedottamisesta;

4. käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta;

5. edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää puhevaltaa hyvinvointialueen puolesta;

6. vastata hyvinvointialueen kansallisista hyvinvointialueneuvotteluista;

7. vastata hyvinvointialueen edunvalvonnasta;

8. vastata yhteistyöstä alueen kuntien kanssa sekä kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta valtion viranomaisiin;

9. päättää resurssien siirrosta toimialueiden kesken;

10. toimia aluehallituksen valitsemien viranhaltijoiden esihenkilönä, ellei aluehallitus toisin määrää;

11. suorittaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät.

 

Hyvinvointialuejohtajan voimassa olevat kelpoisuusehdot ovat: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvinvointialueen toimialan tuntemus ja näytöt johtamistaidosta sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

 

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä;
2. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan 19.2.2024 jättämän irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta sekä aluehallitukselle ja aluevaltuuston puheenjohtajistolle osoitetun irtisanoutumista koskevan kirjeen;
3. saattaa hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen aluevaltuuston tietoon;
4. myöntää hyvinvointialuejohtajalle eron ilmoituksen mukaisesti siten, että viimeinen virassaolopäivä on 20.3.2024;
5. todeta, että hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri;
6. julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen kuuden kuukauden koeaikaa noudattaen;
7. esittää aluevaltuustolle, että se valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

 

Päätös Aluehallitus päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan 19.2.2024 jättämän irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta sekä aluehallitukselle ja aluevaltuuston puheenjohtajistolle osoitetun irtisanoutumista koskevan kirjeen;
2. saattaa hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen aluevaltuuston tietoon;
3. myöntää hyvinvointialuejohtajalle eron ilmoituksen mukaisesti siten, että viimeinen virassaolopäivä on 20.3.2024; 
4. todeta, että hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri;
5. esittää aluevaltuustolle, että se valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

 

Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto 18.03.2024 § 6 

 

 

 

Valmistelija vs. hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Oheisaineistoina hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoitus

 

Päätösesitys Aluehallituksen esityksen mukaisesti aluevaltuusto
1. merkitsee tiedoksi hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen;
2. valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

 

Päätös Prosessi etenee hallintosäännön mukaisesti ja aluehallitus valmistelee sitä. Ennen kuin virka julistetaan auki, asia käsitellään aluevaltuustossa.

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen;
2. valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana valtuustoryhmien puheenjohtajat, viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 06.05.2024 § 133  

757/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Valintatyöryhmä on kokoontunut 26.4.2024 ja tuottanut näkemyksensä hyvinvointialuejohtajan rekrytointiin liittyen. Valintatyöryhmän 26.4.2024 kokoontumisessa saavutettu näkemys saatetaan aluehallituksen tietoon. Valintatyöryhmä esitti toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta, hakijalle mahdollisuutta esittää palkkatoiveen, sekä otti kantaa kielitaito- ja koulutusvaatimukseen.

Valintatyöryhmä esitti hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin tueksi ulkopuolista konsulttia.

Kelpoisuusvaatimukset:
 

Viroista säännellään laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta. Lain § 6 määrittelee kelpoisuusvaatimuksista seuraavasti: Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty taikka kunnan tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.
 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään taikka kunta tai hyvinvointialue erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.
 

Virkaan voidaan valita hakija, joka täyttää viran yleiset sekä erityiset kelpoisuusehdot.
 

Yleiset kelpoisuusehdot/nimitysperusteet edellyttävät, että valittavalla tulee olla sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi, mitä työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetään, viranhaltija on velvollinen työnantajan pyynnöstä antamaan tälle tehtävien hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työn ja toimintakyvyn selvittämiseksi.
 

Erityiset kelpoisuusehdot määritellään eräissä tapauksissa lainsäädännöllä. Tämän lisäksi viranomainen voi määritellä erityiset kelpoisuusehdot omalla päätöksellä. Kelpoisuusehdoissa määritellään ensisijassa vaadittava koulutus sekä eräissä tapauksissa mahdollinen alan perehtyneisyys. Lisäksi voidaan määritellä erikseen kielitaitovaatimus tai viitata lainsäädäntöön tai organisaation kielitaitovaatimuksia koskevaan kirjaukseen.

Koulutusvaatimus on tarkoituksenmukaista määritellä sitomatta tätä nimettyyn tutkintotodistukseen, mikäli lainsäädäntö ei tätä edellytä. Tutkinnon soveltuuden ja vastaavuuden ensisijaisena arvointiperusteena on tutkinnon sisällön vastaavuus virkatehtävien edellyttämiin tietoihin ja taitoihin.

Muodollisen kelpoisuusehdon lisäksi viran hakuilmoituksessa voidaan kuvata tarkemmin ominaisuudet, joita valittavalle hyvinvointialuejohtajalle asetetaan ja joita valintatilanteessa arvostetaan vertailutilanteessa.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää 

1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä; 

2. esittää aluevaltuustolle, että se päättää, että
a. hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassaolevana 6 kk:n koeaikaa noudattaen;
b. hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ovat: tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus (riittävän isosta organisaatiosta) sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito;              
-lisäksi eduksi katsotaan:
julkisen organisaation päätöksentekoprosessin tunteminen, hyvä talousosaaminen, hyvinvointialueen toimialan tuntemus, innostava ja kannustava tapa johtaa
c. hakijat voivat esittää palkkatoiveen. 

Lisäksi aluehallitus päättää

3. nimetä valintatyöryhmään aluevaltuustossa 18.3.2024 nimettyjen lisäksi henkilöstöjohtajan sekä aluehallituksen puheenjohtajiston;

4. valtuuttaa valintatyöryhmän hyödyntämään konsulttia;

5. että Soiten henkilöstöjohtaja pyytää tarvittavan määrän tarjouksia konsulttipalveluista ja valitsee käytettävän konsultin; 

6. että rekrytointi-ilmoitus laaditaan konsultin toimesta aluevaltuuston edellä esitettyjä asioita koskevan päätöksenteon jälkeen hyödyntäen valintatyöryhmän laatimaa ohjetta.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-6. päätösesityksen mukaisesti.