Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 204 

Suoriteperusteinen hinnasto vuodelle 2023, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon hinnasto vuodelle 2023 sekä pelastustoimen hinnasto 2023

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 204  

151/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela, talouspäällikkö Tiina Högnabba, palveluesimies Hanna Pulkkinen

 

Taustaa

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) säädetään, että jos hyvinvointialue antaa lakiin tai 36 §:ssä tarkoitettuun hyvinvointialueiden yhteistyösopimukseen perustuen sosiaali- tai terveyspalveluja toisen hyvinvointialueen asukkaalle, on sen hyvinvointialueen, jonka asukas henkilö on, korvattava ilman aiheetonta viivytystä palvelun antamisesta aiheutuneet kustannukset, jollei kustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä tai jolleivät hyvinvointialueet toisin sovi. Kustannuksilla tarkoitetaan toteutuneita kuluja, jotka ovat aiheutuneet palvelun antamisesta ja joista on vähennetty palvelusta kertyneet toimintatulot.

 

Erikoissairaanhoitoa palveluhinnastolla

 

Erikoissairaanhoidon palvelumaksut määräytyvät erikoisala-/sairausryhmäkohtaisesti yksilöidyin palveluhinnoin, joiden lisäksi peritään erikseen määritellyistä toimenpiteistä, kalliista tutkimuksista, lääkkeistä, apuvälineistä ja hoidosta erilliset hinnat.

 

Erikoissairaanhoidossa hyödynnetään myös ns. pakettihinnoittelua, jossa hoitojakso laskutetaan pakettina, sisältäen toimenpiteen sekä hoitojaksoon sisältyvät hoitovuorokaudet (esim synnytys, leikkaukset). Laskutus perustuu vuosittain hyväksyttävään palvelu hinnastoon, jonka hyväksyy aluehallitus. Palveluhinnasto on kaikille hyvinvointialueille sama ja palveluhinnastoa käytetään hyvinvointialueiden välisessä sekä muussa täyskorvauslaskutuksessa.

 

Erikoissairaanhoitoon kuuluva piirin ulkopuolinen sairaanhoito laskutetaan potilaan hyvinvointialueelta todellisten kustannusten mukaan. Kyseessä on läpilaskutusperiaatteen mukainen maksuerä. Läpilaskukohtaisissa ostopalveluissa, joissa ostopalvelulaskun summa kohdistetaan suoraan potilaan kotikunnan perusteella.

 

Palveluhinnasto sisältää myös eräitä muita kuntayhtymän perimiä suoritepohjaisesti hinnoiteltuja maksuja sekä tarkennukset mm. kalliiden lääkkeiden ja tutkimusten laskuttamiseen.

 

Ensihoitoyksikön suorittamat laitosten väliset siirrot laskutetaan palvelun tilaavalta yksiköltä. Kenttäjohdon kautta tilatut tukipalvelutehtävät sekä yksiköissä suoritettu muu työ laskutetaan tilaavilta yksiköiltä. Laskutusperusteena käytetään Kelakorvaus-perustetta. Siirtokuljetusten hinnoittelun perusteet on kirjattu palveluhinnastoon, joka koskee myös hyvinvointialueiden välistä laskutusta.

 

 

Suoriteperusteinen hinnasto

 

Tässä hyväksyttävä suoriteperusteinen palveluhinnasto kattaa muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta laskutettavat täyskorvaushinnat erikoissairaanhoidon piiriin ja muuhun suoriteperusteiseen laskutukseen kuuluvista tuotteista.

 

Hyvinvointialueen vuodelle 2023 laaditun hinnaston pohjana on käytetty Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän vuoden 2022 vastaavaa hinnastoa. Vuodelle 2023 laaditun hinnaston sisältöä on päivitetty ajantasaiseksi. Hinnastoon on tehty indeksikorotuksia +10 - 15% vuoden 2022 hinnastoon verrattuna. Lisäksi on tehty muutoksia yksittäisiin tuotteisiin, perustuen omakustannushinnan tarkistukseen. Hinnanmuutokset perustuvat pääosin yksittäisten toimenpiteen, hoitotarvikkeiden hintojen nousuun sekä hintojen yhtenäistämiseen ja ajantasaisuuteen. 

 

Vuode- ja avohoidon palvelumaksujen ja toimenpiteiden lisäksi voidaan eräin rajauksin laskuttaa erikseen:

- Kalliit lääkkeet (yli 200€/lääkeannos/pvä) sekä verivalmisteet

- toisen erikoisalan antamat konsultaatiot

- yli 200€ maksavat yksittäiset laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä patologian tutkimukset

- ultraäänitutkimukset, jotka eivät kuulu suoritteen hintaan

- sydäntahdistimet ja elektrodit

- lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavat apuvälineet

- etäpoliklinikkapäivä terveyskeskuksessa 973€ (lisäksi matka-kustannukset)

- tulkkauspalvelut

- siirtokuljetukset

 

Yksiköissä suoritetut toimenpiteet jaetaan pääosin ajanvaraus- ja päivystystoimenpiteisiin, joiden hinnat muodostuvat 1,3 kertoimella hinnaston mukaisista toimenpide- ja pakettihinnoista.

 

Hinnasto on esitetty siten, että vuoden 2022 hinta on esitetty oikeassa sarakkeessa ja uusi vuoden 2023 hinta vasemmassa sarakkeessa. Muutokset on kirjattu punaisella fontilla.

 

Piirin ulkopuolinen hoito laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaisesti läpilaskutuksena potilaan hyvinvointialueelta

 

 
Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluhinnasto

 

Tässä hyväksyttävä perusterveydenhuollon palveluhinnasto kattaa muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta laskutettavat täyskorvaushinnat siltä osin kuin kyseessä on perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut. Hinnat perustuvat omakustannushintoihin.

 

Hyvinvointialueen vuodelle 2023 laaditun hinnaston pohjana on käytetty Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän vuoden 2022 vastaavaa hinnastoa. Sisältöä on päivitetty ajantasaiseksi, lähinnä puuttuneiden laskutustuotteiden lisäämistä hinnastoon. Hinnastoon on tehty indeksikorotus +10 % vuoden 2022 hinnastoon verrattuna. Lisäksi on tehty muutoksia yksittäisiin tuotteisiin, perustuen omakustannushinnan tarkistukseen.

 

 

Pelastustoimen hinnasto

 

Tässä hyväksyttävä pelastutoimen hinnasto kattaa muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta laskutettavat maksut viranomaistoiminnan palveluista. Hyvinvointialueen vuodelle 2023 laaditun hinnaston pohjana on käytetty Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2022 vastaavaa hinnastoa. Perittävien suoritteiden maksullisuus pohjautuu pelastuslain 96 §.

 

 

Liite A §204 Suoriteperusteisen laskutuksen hinnasto 2023

Liite B §204 Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluhinnasto 2023

Liite C §204 Pelastustoimen hinnasto 2023

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:

1. vahvistaa liitteiden mukaisesti suoriteperusteisen laskutuksen hinnaston vuodelle 2023, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluhinnaston vuodelle 2023 sekä pelastustoimen hinnaston 2023.
2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään talousarviovuoden aikana hinnastoihin perustelluista muutoksista ja täydentämisestä näissä palveluhinnastoissa noudatetuin perustein ja periaattein.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1 -2.