Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 76


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot/ Osallistumisen ohjelman laadinta

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 76  

929/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Hyvinvointialueet ovat monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät.

 

Laki hyvinvointialueesta linjaa vahvasti osallistumista. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. (29 §) Hyvinvointialueen on tärkeä huomioida kaikki palvelujen käyttäjät, mukaan lukien ne palvelujen käyttäjät, jotka käyttävät hyvinvointialueen palveluja, mutta asuvat toisaalla vakituisesti.

 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan lain mukaan edistää erityisesti (29 §):

 

1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;

2. selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;

4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;

6. tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet (32 §)

 

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluevaltuustolla ja -hallituksella on velvollisuus huolehtia hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on vahvistettu 7.3.2022 olleessa hyvinvointialueen valtuustossa. Hallintosäännön kolmannessa luvussa todetaan meidän alueemme vaikuttamistoimielimet, joita ovat

 

.        alueneuvottelukunta

.        nuorisovaltuusto

.        vanhusneuvosto

.        vammaisneuvosto

.        asiakasraadit         

                                                                                  

 

Vaikuttamistoimielimillä on tärkeä rooli hyvinvointialue-demokratiassa. Ne kuitenkin edustavat vain osaa hyvinvointialueen asukkaista, ja niiden jäsenten valinta kunnallisista vaikuttamistoimielimistä kasaa osallistumis-, edustamis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varsin harvalukuiselle joukolle. Hyvinvointialueen demokratia- ja osallisuustyön tavoitteena tulee olla mahdollisimman laajan asukasosallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen ja tukeminen. Alueilla tarvitaan monenlaisia osallistumisen paikkoja, joissa kuka tahansa saa äänensä kuuluviin. Demokraattisen uudistuksen onnistuminen edellyttää joustavasti ja laajasti ihmisten palautteen ja panoksen hyödyntämistä heidän lähipalvelujensa jatkuvassa kehittämistyössä.

                                        

Osallistumisen ohjelman konkreettinen laatiminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

 

Perinteisesti asukkaiden osallistuminen on ollut varsin yksisuuntaista esimerkiksi niin, että asukkaita informoidaan asioista tai asukkaat voivat äänestää vaaleissa. Koska hyvinvointialueella halutaan aktiivisesti rakentaa uudenlaista osallistumisen kulttuuria, otetaan käyttöön erityisesti uudempia, kaksisuuntaisen vaikuttamisen menetelmiä, joissa asukkaat ovat entistä vuorovaikutteisemmin mukana kehittämässä alueen palveluita ja toimintaa. Hyvinvointialueella hyödynnetään monipuolisesti erilaisia osallistumisen menetelmiä sen mukaan, mitä osallistumisella tavoitellaan. Uudenlaiset menetelmät tarjoavat asukkaille esimerkiksi mahdollisuuden tehdä omia aloitteita, saada tietoa ja jopa suoraa päätösvaltaa. Osallistua voi sekä digitaalisesti että kasvotusten ja joko pidempiaikaisesti tai kertaluontoisesti. Valitusta menetelmästä riippumatta alueella noudatetaan tiettyjä perusperiaatteita, joilla taataan, että osallistuminen on vaikuttavaa ja osallistujille motivoivaa.

 

Hyvinvointialueelle tulee tehdä osallistumisen ohjelma. Osallistumisen ohjelman keskiössä on asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon. Osallistumisen ohjelma luo kokonaiskuvan osallistumisen perusteista, rakenteista, hyvistä periaatteista, menetelmistä, arvioinnista ja käyttöönotosta. Se rakentaa hyvinvointialueelle uudenlaista, entistä vahvempaa osallistumisen kulttuuria.

 

Hyvinvointialueella tarvitaan edustuksellisia ja suoria osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Edustuksellista vaikuttamista on esimerkiksi äänestäminen hyvinvointialuevaaleissa, asettuminen ehdokkaaksi hyvinvointialuevaaleissa sekä osallistuminen hyvinvointialueelle perustettavien vaikuttamistoimielinten toimintaan. Suoria osallistumismuotoja voivat puolestaan olla esimerkiksi aloitteiden tekeminen, osallistuminen yhteistyötilaisuuksiin ja asiakasraateihin, osallistuminen palvelujen kehittämiseen sähköisen alustan kautta, kokemusasiantuntijana ja kehittäjäasiakkaana toimiminen, kyselyihin vastaaminen ja palautteen antaminen.

 

Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat jatkossakin tärkeä osa palvelujen kehittämisessä samoin kuin valtuusto, hallitus, lautakunnat, vaikuttamistoimielimet, järjestöt sekä yritykset. Näin varmistetaan, että hyvinvointialueelle kehittyy yhdenvertaiset, laadukkaat, saavutettavat ja aidosti asiakaslähtöiset peruspalvelut, jotka järjestetään ja tuotetaan ammattitaitoisen henkilöstön kautta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueen asukkaille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Panostamalla monipuolisiin osallistumisen tapoihin voidaan saada aikaan paljon hyötyjä alueen asukkaiden, luottamushenkilöiden ja koko alueen elinvoiman kannalta sekä osaltaan edistää sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista samalla, kun demokratia vahvistuu. Hyvinvointialueilla on historiallinen mahdollisuus ottaa edelläkävijän rooli suomalaisen demokratian uudistajina. Suomalaiset vaikuttamisen tavat ovat (kansalais- ja kuntalaisaloitteita lukuun ottamatta) yli sata vuotta vanhoja, joten uusia osallistumisen tapoja tarvitaan äänestämisen rinnalle.

 

Osallistumisen ohjelma on tehty osallistaen. Tämän varmistamiseksi on koottu valmistelun tueksi laaja-alainen ja monipuolinen valmistelutyöryhmä. Valmistelutyöryhmässä on laadittu osallistumisen ohjelmaa, pyydetty siitä lausunnot vaikuttamistoimielimiltä ja kansalliskielilautakunnalta sekä järjestetty info/kuulemistilaisuus hyvinvointialueen asukkaille.

 

Osallistumisen ohjelman toteutumista on tarkoitus seurata ja kehittää esimerkiksi Pol.is-keskustelualustan kautta, jolloin voidaan saada laajojen väestöryhmien kannanottoja ja mielipiteitä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Ensimmäiset kyselyt on tarkoitus toteuttaa loppukeväästä 2023.

 

Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa tutkimus selvitti kansalaisten sekä kunta- ja hyvinvointialuetasolla toimivien luottamushenkilöiden ja viranomaisten näkemyksiä demokratiasta, osallisuudesta ja osallistamisesta sekä demokratian tulevaisuuskuvista. Pitemmällä tähtäimellä tulevan demokraattiset mahdollisuudet Suomessa tutkimuksen tuloksia tullaan vertailemaan 14.9.2022 tehtyyn kyselytutkimukseen ja siitä nähdään, onko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella osallisuus, osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuneet. Lyhyen tähtäimen tuloksia seurataan mittareilla ja näkökulmilla, miten konkreettisesti pystymme vastaamaan keskipohjalaisten odotuksiin osallisuuden vahvistamisessa.

 

Oheisaineistona Keski-Pohjanmaan osallistumisen ohjelma

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää lähettää Keski-Pohjanmaan osallistumisen ohjelman aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.