Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 189


 

Aloite 20.2.2023; Valtuustoaloite, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhelääkäri- ja hoitaja-lääkärityöparitoiminnan pilotoinnin aloittaminen siihen soveltuvissa avosairaanhoidon ja terveydenhuollon toiminnoissa

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 165 

 

 

 

Valmistelija Toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi, yleislääketieteen ylilääkäri Lotta Seppinen

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää

aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen

puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Keskustan valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteessaan (20.02.2023 Aluevaltuusto §12), että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tutkisi mahdollisuutta pilotoida perhelääkäri- tai hoitaja-lääkärityöparitoimintaan siirtymistä kaikissa siihen soveltuvissa avosairaanhoidon ja terveydenhuollon toiminnoissa. Keskustan valtuustoryhmä toteaa aloitteesaan, että potilaalle tarpeellinen hoito tulee järjestää vaikuttavasti niillä resursseilla, joita meilllä on käytettävissä nyt. Se on myös potilasturvallisuuden varmistamista pitkällä aikavälillä.

 

Valtuustoaloite lähetettiin toimialuejohtaja Tuula Rajaniemelle ja yleislääketieteen ylilääkäri Lotta Seppiselle valmisteltavaksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

 

Soiten vastaanottouudistuksessa yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi on nostettu hoidon jatkuvuuden parantaminen, joka on keskeinen vaikuttavuutta parantava tekijä. Tässä merkittävänä keinona on nähty vastuuhoitaja- ja vastuulääkäritoiminnan kehittäminen. Käytössämme olevassa vastaanottotoiminnan käsikirjassa yhdeksi toimintamme perusperiaatteeksi on kirjattu seuraava:

 

Jos asiakas hyötyy pitkäaikaisesta hoitosuhteesta, pyritään hänet ohjaamaan sille ammattilaiselle, jonka kanssa hän on aiemmin asioinut.

 

  • Pitkässä hoitosuhteessa ammattilainen tuntee asiakkaansa, mikä nopeuttaa asian käsittelyä sekä parantaa hoidon jatkuvuutta ja laatua.
  • Episodimaisissa asioissa on pohdittava, hyötyykö asiakas enemmän nopeasta hoitoon pääsystä kuin tutusta ammattilaisesta.
  • Vastuutyöntekijäksi ryhtymistä tulee harkita, jos asiakkaan asia vaatii pitkäaikaista hoitoa.

 

Viranhaltijavalmistelussa on katsottu, että Soitessa käytössä tällä hetkellä olevat ohjeet (oheismateriaalina olevassa vastauksessa) sekä vastaanottouudistuksen tavoitteet vastaavat pitkälti valtuustoaloitteessa esitettyyn toiveeseen. Vastaanottoprosessin edelleenkehittäminen, hoidon jatkuvuuden ja hoidon saatavuuden turvaamisen tasapainottaminen on nostettu Soitessa kriittiseksi menestystekijäksi ja prosessin kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Oheismateriaali täydentää vastausta.

 

Oheisaineistona:
- Keskustan valtuustoryhmän 20.2.2023 jättämä valtuustoaloite

- toimialuejohtaja Tuula Rajaniemen ja yleislääketieteen ylilääkäri Lotta Seppisen vastaus aloitteeseen.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen; 
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle; 
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi

 

Päätös Aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Anna Nurmi-Lehto kannatti Innasen esitystä.

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 Merk. tied. kansalliskielilautakunnan pj Marlén Timonen palasi kokoukseen keskustelun aikana ennen päätöksentekoa klo 10:51.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 189  

791/00.03.01/2023  

 

 

Valmistelija Toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi

 

Vastaanottojen toiminnan kehittämisen ajurina oli muutama vuosi sitten saatavuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä hoidon aloittamisen nopeuttaminen.  Hoitotakuun kiristyessä on erityisen tärkeää, että nopeat asiat voidaan hoitaa heti ensimmäisessä yhteydenotossa. Hoitajan tai lääkärin vastaanottoa tarvitsevalta otetaan yhteydenoton perusteella ennakkotutkimukset, jolloin vastaanotolla hoito edistyy nopeammin. Jatkuvuutta parannetaan monisairaille, tiettyjä kansansairauksia sairastaville nimetyillä omahoitajilla tai omalääkäreille laaditun hyvänhoidonmallin mukaisesti samoin videovastaanottoja on lisätty. Valtuustoaloitteessa esitettyyn perhelääkäri- tai lääkäri-hoitajatyöparitoimintaan ei Soiten vastaanottopalveluissa ollut muutosta aloitettaessa eikä tälläkään hetkellä resursseja lääkäripulan, lääkäreitten runsaan vaihtuvuuden sekä nykyisen hoitajaresurssin vuoksi. Valitsemassamme mallissa vastuutyöntekijöinä voivat toimia sekä hoitajat että lääkärit.  Näin yhteyshenkilönä ei tarvitse olla ainoastaan lääkärin, vaan vastuutyöntekijänä voi toimia hoitaja, jolla on tiimi takanaan. Pienestä vakituisten lääkärien määrästä aiheutuu riski liian suuresta "omasta väestöstä" perhelääkäri- tai lääkäri-hoitajatyöpari-työskentelyssä.  Lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyn esteenä on myös riittämätön hoitajaresurssi.

 

Uuteen toimintamalliin siirtyminen on ollut niin suuri muutosprosessi, että henkilöstön jaksaminen kärsisi liikaa uusien pilotointien myötä. Kehittämistyö vastaanottopalveluissa jatkuu edelleen, sillä hoidon saatavuudessa ja jatkuvuuden parantamisessa on yhä kehitettävää. Nykymallin kehittämisellä päästään valtuustoaloitteen toivomiin lopputuloksiin hoitajien ja lääkäreitten yhteistyöllä tiimeissä.  Myös omahoitaja ja - lääkäri tuo valtuustoaloitteessa esitettyä hoidon jatkuvuutta ja kustannustehokkuutta.  Yhteyshenkilö parantaa myös potilastyytyväisyyttä ja kotona selviämistä.

 

Oheisaineistona:
- Keskustan valtuustoryhmän 20.2.2023 jättämä valtuustoaloite

- toimialuejohtaja Tuula Rajaniemen, yleislääketieteen ylilääkäri Lotta Seppisen ja palvelualuejohtaja Johanna Heinon vastaus aloitteeseen

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen; 
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle; 
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. tied. johtajaylilääkäri Katja Virta esitteli asian kokouksen alussa.