Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 201


 

Osavuosikatsaus 1-6/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.09.2023 § 201  

2045/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Oheisaineistona esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-6/2023. Katsaus sisältää Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialueita koskevan yleisohjeen mukaiset, puolivuotisraportointia koskevat asiat (yleisohje tilikauden aikaisten katsausten laadinnasta 13.6.2023):

  • Hyvinvointialueen tuloslaskelma ja tase
  • Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
  • Talousarvion toteutuminen
  • Ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista

 

Edellä kuvattujen asioiden lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan henkilöstöasioita ja sisäistä tarkastusta koskevat havainnot.

 

Soiten taloudesta ja talousarvion toteutumisesta 1-6/2023

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos 1-6/2023 oli 6,7 miljoonaa euroa. Tulos ei kerro luotettavasti koko vuoden tuloksesta, sillä vuoden toinen puolisko tulee olemaan sote-toimialalle tyypillisesti kustannuksiltaan korkeampi. Jo nyt tiedetään, että loppuvuotta rasittavat 6/2023 voimaan tulleet noin 5 %:n palkankorotukset, ostopalvelujen hinnankorotukset ja resurssivajeesta johtuvat lääkäripalvelujen ostot. Myös poistoista syntyvä tulosrasitus tulee olemaan talousarviossa ennakoitua suurempi. Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen ovat siten elintärkeitä, jotta talous saadaan pysymään tasapainossa.

 

Kulujen yhteissumma 1-6/2023 oli 179,4 miljoonaa euroa, joka on 48 % kulut yhteensä 2023 summasta (372,3 M€). Kulukertymässä näkyy varsin voimakas ylöspäin kääntynyt trendi. Osin trendiä selittää alkuvuodelta puuttunut laskutus (esim. toisten hyvinvointialueiden laskutus asiakkaidemme hoidosta) sekä kesäkuussa maksussa ollut TES-kertaerä (467 €/henkilö, yhteensä sivukuluineen noin 2,2 M€). Suurimmat budjetoitujen kulujen ylitykset tasaisella kertymällä tarkasteltuna kohdistuvat lääkäripalvelujen ja erikoissairaanhoidon ostoihin sekä asiakaskuljetuksiin.

 

Myynti- ja maksutuottojen kertymä 1-6/2023 oli yhteensä 34,8 miljoonaa euroa. Tämä seuraa hyvin talousarviota ja jopa hieman ylittää talousarvion (52 %). Sekä myyntituotot suurimpana eränään korvaukset muilta hyvinvointialueilta että asiakkailta perittävät maksutuotot olivat hieman yli talousarvion. Valtion yleiskatteista rahoitusta Soitelle maksettiin 1-6/2023 149 miljoonaa euroa eli noin puolet koko vuoden rahoituksesta.

 

 

Soiten toiminnasta 1-6/2023

 

Osavuosikatsauksessa hyvinvointialuejohtaja ja toimialuejohtajat kuvaavat Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen keskeiset tapahtumat. Yleisenä toteamuksena toiminnan kuvauksesta voidaan todeta, että sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun vastaan ottaminen kunnilta on sujunut hyvin. Siirtymää on helpottanut aiempi kuntayhtymä.

 

Ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista

 

Osana puolivuotisraportointia hyvinvointialueiden tulee toimittaa Valtiokonttorille ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista ml. niistä laskettu tulosennuste. Tämä tieto sisältyy oheisaineistona olevaan osavuosikatsaukseen.

 

Valtiokonttorille annetussa koko vuoden tulosennusteessa on huomioitu myös heinäkuun tulosraportti. Heinäkuu yllätti kalleudellaan jopa ennakoimaamme enemmän. Tulos kääntyi alijäämäiseksi -3,2 miljoonaa euroa. Tätä arviota käytimme myös Valtiokonttorille annetussa tulosennusteessa. Talousarviossa tavoiteltava tulos on 0,00 euroa. Talousarviota heikompi tulosennuste juontaa juurensa kulukehityksen haasteista.

 

Tilinpäätösennuste, M€

TPE2023

Toimintatulot

82,6

Toimintamenot

375,0

TOIMINTAKATE

-292,4

Valtion rahoitus

299,9

Rahoitustulot ja -menot

-0,9

VUOSIKATE

6,7

Poistot ja arvonalentumiset

9,8

Satunnaiset erät

0,0

TILIKAUDEN TULOS

-3,1

Tilinpäätössiirrot + (-)

-0,1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-3,2

 

 

 

Koko vuoden tulosennusteen antaminen ennen syksyn kuukausia on erittäin haasteellista. Täsmennämme tulosarviota sitä mukaa, kun syksyn kuukaudet etenevät.

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2023 sisältäen seuraavat asiat:
- Hyvinvointialueen tuloslaskelma ja tase
- Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- Talousarvion toteutuminen
- Ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista ml. tulosennuste
- Henkilöstöasioiden katsaus ja keskeiset tunnusluvut
- Sisäistä tarkastusta koskevat havainnot.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.