Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 296 

Suoriteperusteisen laskutuksen hinnasto vuodelle 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 296  

4571/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (621/2021) säädetään, että kun hyvinvointialue antaa lakiin tai 36 §:ssä tarkoitettuun hyvinvointialueen yhteistoimintasopimukseen perustuen sosiaali- ja terveyspalveluja toisen hyvinvointialueen asukkaalle, on sen hyvinvointialueen, jonka asukas henkilö on, korvattava ilman aiheetonta viivystä palvelun antamisesta aiheutuneet kustannukset, jollei kustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä tai jolleivat hyvinvointialueet toisin sovi. Kustannuksilla tarkoitetaan toteutuneita kuluja, jotka ovat aiheutuneet palvelun antamisesta ja joista on vähennetty palvelusta kertyneet toimintatulot.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 §:n mukaisesti aluehallitus vahvistaa hinnat ja maksut aluevaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Aluevaltuusto on hyväksynyt maksujen yleiset perusteet vuodelle 2024 kokouksessaan 4.12.2023.

 

Hyvinvointialueen vuodelle 2024 laaditun hinnaston pohjana on käytetty vuoden 2023 Suoriteperusteisen hinnaston sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon hinnastoja. Vuonna 2024 hinnastossa nämä on yhdistetty yhteen hinnastoon.Vuodelle 2024 laaditun hinnaston sisältöä on päivitetty ajantasaiseksi, lisäksi hinnastoon on tehty indeksikorotuksia +5 % vuoden 2023 hintoihin verrattuna. Lisäksi on tehty muutoksia yksittäisiin tuotteisiin, perustuen omakustannushinnan tarkistukseen. Hinnanmuutokset perustuvat pääosin yksittäisten toimenpiteen, hoitotarvikkeiden hintojen nousuun sekä hintojen yhtenäistämiseen ja ajantasaisuuteen.

 

Hinnasto on esitetty siten, että vuoden 2023 hinta on esitetty oikeassa sarakkeessa ja uusi vuoden 2024 hinta vasemmassa sarakkeessa. Muutokset on kirjattu punaisella fontilla.

 

Tässä hyväksyttävä suoriteperusteinen palveluhinnasto kattaa muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta, kuten vakuutusyhtiöiltä, valtiolta, vankiloilta, varuskunnilta, itsemaksavilta ulkomaalaisilta asiakkailta ja muilta vastaavilta toimijoilta laskutettavat täyskorvaushinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon sekä muuhun suoriteperusteiseen laskutukseen kuuluvista tuotteista.

 

 

Liite A §296 Suoriteperusteisen laskutuksen hinnasto 2024

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisesti suoriteperusteisen laskutuksen hinnaston vuodelle 2024;
2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään talousarviovuoden aikana hinnastoon perustelluista muutoksista ja täydentämisestä tässä palveluhinnastossa noudatetuin perustein ja periaattein.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

 Jäsen Piia Rautiola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10:09.