Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 25


 

Oikaisuvaatimus osastonylilääkärin virkavalintaan

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 29.01.2024 § 25  

5043/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Hyvinvointialueen kirjaamoon on 27.12.2023 jätetty oikaisuvaatimus anestesian ja tehohoidon ylilääkärin päätöksestä 22.12.2023 / § 25987  koskien valintaa anestesian ja leikkaustoiminnan osastonylilääkärin virkaan.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää virkavalinnan uudelleen arviointia. Oikaisuvaatimuksen mukaan hänellä on aihetta olettaa, että ansiovertailua ei ole tehty oikeudenmukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan suullisessa tiedoksiannossa virkavalinnasta valitsija antoi myös ymmärtää, että hakijan ikä olisi ollut vaikuttamassa valintaan. Haastattelun perusteella johtajuus, yhteistyökyky ja sitoutuminen on nostettu perusteiksi, joiden arvioimista oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää tarkastelemaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo perustelluksi pyytää toista objektiivisempaa arviota ansiovertailun, johtajuuden, yhteistyökyvyn ja sitoutumisen suhteen.

 

Oikaisuvaatimusmenettely on hyvinvointialueen sisäistä hallintomenettelyä ja se edeltää varsinaiseksi lainkäytöksi katsottavaa valitusmenettelyä. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä silloin voi tehdä aluevalitusta. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.Oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on yksi viran hakijoista ja oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

 

Somatiikan palvelualueella Anestesia, leikkaus, teho ja dialyysin vastuualueella on ollut haettavana osastonylilääkärin virka 30.11.2023 klo 12 asti. Virkaan tuli kaksi hakemusta, ja molemmat virkaa hakeneet haastateltiin. Haastattelun suorittivat palvelualuejohtaja, ylilääkäri ja osastonylilääkäri. Valintapäätöksen teki 22.12.2023 vastuualuejohtajana toimiva ylilääkäri. Hyvinvointialueen johtosäännön 14 §:n kohdan 7. mukaisesti  ylilääkäri valitsee edustamansa erikoisalan lääkärit. Päätöksentekijä on perustellut valintapäätöksen seuraavasti: virkaan valittu on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin osastonylilääkärin virkaan, johon kuuluu päivittäisjohtaminen. Lisäksi perusteluissa todetaan, että valittu osoitti haastattelussa parempaa johtajuutta, yhteistyökykyä ja sitoutumista.

 

Viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Harkintavaltaa kaventavat yhdenvertaisuus- ja syrjintälainsäädännön lisäksi Suomen perustuslain 125.2 §:n säännös yleisistä nimitysperusteista. Perustuslain mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä (HE 1/1998 vp, s. 180).

 

Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät. Perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija. Henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat tiedot ovat luonteeltaan tyypillisesti salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 §:n 29 ja 32 kohtien nojalla. Tästä johtuen niiden perustelut voivat jäädä virkavalinnassa varsin yleiselle tasolla. Hakijoiden vertailu yleisten nimitysperusteiden pohjalta on kokonaisharkintaa, jossa huomioidaan hakijoiden viran hoitamisen kannata merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on anestesiologian tai anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja kokemusta hallinto- ja johtotehtävissä. Sekä oikaisuvaatimuksen tekijä että virkaan valittu täyttävät viran kelpoisuusehdon. Hakuilmoituksessa on todettu lisäksi seuraavasti: "Tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallintoa ja erityisesti leikkaussalitoiminnan päivittäinen johtaminen. Kokemus päivittäisjohtamisesta katsotaan eduksi. Arvostamme yhteistyötaitoja, vahvaa kliinistä kokemusta ja sitoutumista kokopäivätyöhön. Työ edellyttää päivystämistä ja tehohoidon osaamista. Virkaan vaaditaan hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi."

 

Ansioiden vertailua on tehty suhteessa viran tehtäviin, virassa vaadittaviin ominaisuuksiin sekä hakuilmoituksessa olleisiin valintakriteereihin. Päätöksentekijän vastineen mukaan ansiovertailussa painotettiin työ- ja johtamiskokemusta. Työkokemuksen arvioinnissa tarkasteltiin hakemusta ja ansioluetteloita. Valittu omaa pidemmän työuran erikoisalalta sekä substanssituntemuksen ja on toiminut apulaisylilääkärinä edellisessä työpaikassaan. Hän on toiminut myös ansiokkaasti päivittäisjohtajan sijaisena yksikössä vuodesta 2022. Oikaisuvaatimuksen tekijän osalta puolestaan ansioluettelon tarkastelussa painottui pedagogiikka ja tieteellinen tutkimustyö.

 

Haastatteluissa hakijoiden välisiä eroja haettiin painottaen johtajuutta, yhteistyötaitoja ja sitoutumista työnantajalle. Haastattelujen perusteella syntyi yksimielinen esitys virkaan valitun valinnasta. Oikaisuvaatimuksen tekijän osalta pedagogiikka ja tutkimustyö tulivat hyvin esiin, mutta ne eivät olleen haettavana olleeseen virkaan ja tehtävään haettuja vahvuuksia. Valittu hakija osoitti valintapäätöksen perusteluiden mukaan haastattelussa vahvempaa johtajuutta, yhteistyökykyä ja sitoutumista. Päätöksentekijän vastineen mukaan hakijoiden ikä ei ole ollut valintaperusteena eikä se ole vaikuttanut valintapäätökseen. Valittu on katsottu osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivimmaksi osastonylilääkärin virkaan, johon kuuluu päivittäisjohtaminen. Valinta on tehty ansioiden vertailun ja haastattelun pohjalta syntyneen kokonaisarvion perusteella.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäneelle on toimitettu päätöksentekijän vastine ja hänelle on varattu mahdollisuus antaa oma vastine tästä. Ilmoituksensa mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei kokenut tarpeelliseksi antaa vastinetta.

 

Virkaan valitulle on asianosaisena varattu tilaisuus antaa oma

vastineensa oikaisuvaatimukseen ja vastineeseen. Virkaan valittu ei jättänyt vastinetta.

 

Oheisaineistona

- oikaisuvaatimus

- viran hakuilmoitus

- valintapäätös

- yhteenveto hakijoiden työkokemuksesta ja koulutuksesta

- oikaisuvaatimuksen tekijän ja virkaan valitun hakemukset ja cv:t

- päätöksentekijän vastine

- oikaisuvaatimuksen tekijän vastaus päätöksentekijän vastineeseen

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä todetuin perustein.

 

Päätös Aluehallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen edellä todetuin perustein.