Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 46


 

30.11.2023 alkaneiden yhteistoimintaneuvottelujen tulos

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.02.2024 § 46  

586/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Soite 2030 II -ohjelman jatkovalmistelu jakautuu palvelurakenteen keventämistä ja palveluverkkoa koskevaan osioon. Soiten taloudellisen tilanteen edellyttämänä uudistukset pyritään toteuttamaan ja täytäntöönpanemaan mahdollisimman nopeasti. Valmistelu edellyttää myös yhteistoimintamenettelyä.

 

Ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 30.11.2023-6.2.2024. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset vaikuttavat työtehtäviin, työskentelypaikkaan tai työaikaan. Tavoitteena on tarjota kaikille henkilöille, joiden kohdalla päätökset vaikuttavat työtehtäviin tai työskentelypaikkaan, tehtävää hyvinvointialueella. Mikäli aiempi tehtävä päättyy, eikä henkilölle voida tarjota tai hän ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde voidaan joutua irtisanomaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Muutokset, joista nyt on kyse, on valmisteltu siten, että työntekijät, joita asia koskee, ovat osallistuneet myös itse asian valmisteluun.

 

Ensimmäisessä 6.2.2024 päättyneessä yhteistoimintaneuvottelussa on palvelurakenteen lisäksi käsitelty myös keskitettyä rekrytointia sekä terveyssosiaalityön toteutuksen muutosta koskeva neuvottelu. Palvelurakenneuudistukseen sisältyvä Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen muutosta koskeva esitys edellyttää ennen aluevaltuuston lopullista päätöksentekoa tarkennettua yhteistoimintamenettelyä niin, että neuvottelussa voidaan käsitellä riittävällä tasolla henkilöstövaikutukset. 

 

 

Yhteistoimintaneuvottelujen käsitellyt asiat

 

1. Terveyssosiaalityön uudistus

Terveyssosiaalityön tilannetta arvioidaan muuttuneessa sote-kentässä. Integroitu sote, muuttuva palvelutarve ja -rakenne edellyttävät uudelleenarviointeja. Soiten toiminnoissa ja siten myös terveyssosiaalityössä tulee arvioida moniammatillisuuden, rohkean ja uudistuvan työnjaon mahdollisuuksia.

 

Terveyssosiaalityön selvitystyön ydin on selvittää, mikä on riittävä terveyssosiaalityön resurssi vastaamaan palveluntarpeeseen, työtä tulee täsmentää ja myös karsia mahdollisia päällekkäisyyksiä. Selvityksessä määritellään sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja-työnjako sekä varmistetaan toimivat yhteydenottokanavat.  Selvityksessä arvioidaan myös mahdollinen resurssin siirto niihin hyvinvointialueen sosiaalihuollon tehtäviin, joissa on todettu vahvistamisen tarve. Uudistuksessa edistetään myös sosiaalityöntekijöiden riittävyyttä sosiaalityössä. Valmistelun edetessä vaiheeseen, jolloin tunnistetaan yksilötasolla tapahtuvia henkilöstövaikutuksia, tullaan ne käsittelemään henkilötason yhteistoiminnallisissa keskusteluissa.

 

Uudistus toteutetaan talousarviovuonna 2024 tavoitteena kesä 2024.

 

2. Hoitotyön sijaistyövoiman keskittäminen

 

Keskitetyn rekrytoinnin malli

Keskeisenä keinona henkilöstömenojen hallintaan on keskittää sijaistyövoima yhteen yksikköön. Keskitetyn rekrytoinnin mallin tavoitteena on vähentää lyhytaikaisten sijaisten tarvetta, vähentää lisä- ja ylityön muodostaminen ja varmistaa varahenkilöstön optimaalinen käyttö hyvinvointialueella.  keskittämällä sijaistyövoiman rekrytointi varmistetaan hoitohenkilöstön työpanoksen kohdentuminen päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina potilashoidon vaatimalla tavalla. Samalla hoitotyön esihenkilöiden työaika vapautuu rutiininomaisista hallinnollisista tehtävistä hoitotyön kehittämiseen, toiminnan ja tuottavuuden johtamiseen.

 

Keskitetyn rekrytoinnin malli viedään eteenpäin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa keskitetään äkilliset sijaisuudet resurssikeskukseen (kesä 2024 mennessä) ja toisessa vaiheessa keskitetään myös pidemmät sijaisuudet (vuonna 2025).  Ensimmäiset yksiköt siirtyvät keskitettyyn rekrytointiin ja sotender-keikka-applikaatiopilottiin viikko 10. Ensimmäisessä vaiheessa pilottiin menevät yksiköt on valittu sen perusteella, missä eniten ulkopuolisia sijaisia/paljon sijaistyötarvetta. Kevään aikana siirtyvät hyvinvointialueen yksiköt keskitetyn rekrytoinnin malliin vaiheittain. Tavoitteena on, että suurin osa hyvinvointialueen yksiköistä siirtyy keskitetyn rekrytoinnin malliin sotender-pilotin aikana (4.3-31.8.2024) ja vuoden 2024 aikana kaikki hoitotyön äkilliset sijaistyövoimatarpeet hoidetaan keskitetysti resurssikeskuksen kautta.

 

Keskitetyn rekrytoinnin kehittämiseen liittyy oleellisena osana myös sote-tike ja lainahoitajamallin kehittäminen hyvinvointialueella. Sote-tiken kautta tulee reaaliaikainen tieto yksiköiden kuormitustilanteesta ja hoitajatilanteesta. Lainahoitajamallilla varmistetaan henkilöstön liikkuvuus ja avunanto yksiköiden välissä. Lainahoitajamallissa tavoite on ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen laajentamiseen 1-2 osaamisalue/työntekijä. Järjestelmä on jo aiemmin ollut käytössä osassa Soiten yksiköistä ja tällä muutoksella laajennetaan ja suunnitelmallistetaan käytäntöä.

 

Muissa sote-organisaatioissa on toteutettu vastaavantyyppisiä toimintaratkaisuja, joista on saatu merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Vuoden 2024 talousarviovalmistelussa järjestelylle on arvioitu noin 0,7 M € suuruinen säästöpotentiaali.

 

 

 

 

3. Palvelurakenteen keventämistä koskeva uudistus

 

Asia käsitellään erillisenä pykäläasiana tässä kokouksessa.

 

 

Oheisaineistona:
- yhteistoimintamenettelyn päätöspöytäkirja
- Henkilöstön edustajien yhteenveto käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista 30.11.2023 - 6.2.2024 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
- SuPerin ja Tehyn henkilöstönedustajien esitys: Luovutaan lainahoitajamallista 2.2.2024, saatekirjeineen

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 30.11.2023-6.2.2024 ja saatu päätökseen sekä merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat:
- yhteistoimintamenettelyn päätöspöytäkirja
- Henkilöstön edustajien yhteenveto käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista 30.11.2023 - 6.2.2024 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
- SuPerin ja Tehyn henkilöstönedustajien esitys: Luovutaan lainahoitajamallista 2.2.2024, saatekirjeineen
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajat toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen;
3. merkitä tiedoksi, että keskitetyn rekrytoinnin ja hoitotyön sijaistyövoiman keskittämisen toimintamalli otetaan käyttöön viiveettä;
4. merkitä tiedoksi, että terveyssosiaalityön uudistaminen toteutetaan tässä pykälässä todetuin periaattein kevään 2024 aikana.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. päätösesityksen mukaisesti.