Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 69 

Kårkullan kuntayhtymän toimintojen päättämiseen liittyvien toimenpiteiden hoitamista koskevien sopimusten hyväksyminen / Sopimus osakeomistusten siirrosta

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 222 

 

 

 

Valmistelija Hankejohtaja Tanja Witick

 

Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti Kårkullan tehtävänä on ollut muun muassa järjestää jäsenkuntien ruotsinkielisen väestön erityishuoltoa noudattaen lakia kehitysvammaisten erityishuollosta. Kuntayhtymään kuuluvat Suomen kaikki 33 kaksikielistä kuntaa, paitsi Ahvenanmaan kunnat, eli Porvoo, Espoo, Kauniainen, Hanko, Helsinki, Inkoo, Pietarsaari, Kokkola, Kaskinen, Kemiönsaari, Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Luoto, Lohja, Loviisa, Maalahti, Myrskylä, Uusikaarlepyy, Närpiö, Parainen, Pedersöre, Pyhtää, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Vantaa, Vaasa, Vöyri ja Turku. Jäsenkuntien omistusosuudet jakautuvat peruspääoman suhteessa ja Kokkolan kaupungin omistusoikeus peruspääomasta 31.12.2021 on 2,09 %.

 

Kårkullan kuntayhtymän varat ja velat jaetaan sekä toiminnot päätetään, koska Kårkullan toiminta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanon ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanolain ("Voimaanpanolaki") 56 § mukaisesti kaikilta osin 1.1.2023 hyvinvointialueille, eikä Kuntayhtymässä käytännössä enää sen jälkeen ole toimintaa. Hyvinvointialueiden osuudet em. saatavien, velkojen ja vastuiden jaosta määräytyvät kunkin alueen jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusoikeus peruspääomasta on 2,09 %.

 

Voimaanpanolain 20§:n mukaan, jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä.

 

BDO Oy on valmistellut edellä todetun jaon toteuttamiseksi sopimuskokonaisuuden, joka koostuu

  1. Jakautumissopimuksesta (ns. vastuuhyvinvointialuesopimus),
  2. Sopimuksesta Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta liitteineen

 

Sopimuskokonaisuudella on tarkoitus sopia siitä, miten ne Kårkullan kuntayhtymän tase-erät jaetaan, joita ei jaeta suoraan  voimaanpanolain omaisuuden jaon laskentaperiaatteiden sekä omaisuuslajikohtaisten määräysten mukaisesti, jonka vuoksi asia on perusteltua käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Sopimusten osapuolina ovat kaikki hyvinvointialueet joihin Kårkullan kuntayhtymä jakautuu, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Pohjanmaan hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Itä-Uusimaan hyvinvointialue, Länsi-Uusimaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Helsingin kaupunki.

 

Jakautumissopimus (Vastuuhyvinvointialuesopimus)

 

Kuntayhtymän lyhytaikaisten saamisia ja velkoja, menojäämiä ja rahavaroja ei ole tarkoituksenmukaista jakaa hyvinvointialueille siirtyvien toimintojen mukana, vaan tarkoituksenmukaista on suorittaa näiden perintä ja maksu keskitetysti. Tämän lisäksi Kuntayhtymällä on sitoumuksia ja sopimuksia, joita ei voida jakaa hyvinvointialueiden kesken, eikä irtisanoa päättymään kuntayhtymän toiminnan päättymiseen mennessä.

 

Voimaanpanolain 41 §:ssä todetaan, että Kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja, mutta laissa ei ole määräyksiä siitä, mikä hyvinvointialue vastaa tilinpäätöksen laadinnasta ja hyväksymisestä, jos kuntayhtymä jakautuu useammalle hyvinvointialueelle.

 

Voimaanpanolain 64 §:n mukaan kuntayhtymän palveluyksiköiden toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät niille hyvinvointialueille, joille asianomainen kuntayhtymän toiminta jakautuu. Muut kuin asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät voimaanpanolain mukaan sille hyvinvointialueelle, jonka alueella sijaitsee eniten kuntayhtymän jäsenkuntia, elleivät hyvinvointialueet toisin sovi.

 

Voimaanpanolain 56 §:n mukaan kuntayhtymän henkilöstö siirtyy sille hyvinvointialueelle, jonka alueella henkilöstö pääasiallisesti työskentelee, pois lukien asiantuntijapalveluita hoitava henkilöstö, joka siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Edellä esitettyjen Kårkullan kuntayhtymän toiminnan päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä sopimista varten on valmisteltu liittenä 1 oleva sopimus.

 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tehtävästä ns. vastuuhyvinvointialueena ja siihen liittyen yksityiskohtaisesti Kuntayhtymän toiminnan päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä, siltä osin kuin kyse ei ole voimaanpanolaissa säädetyistä seikoista sekä Kuntayhtymän hallintoon 31.12.2022 jälkeen liittyvien tehtävien hoitamisesta ja muista muutosvaiheeseen liittyvistä asioista. Tällä sopimuksella ei sovita muiden Kuntayhtymän varojen, velkojen ja sitoumusten jaosta.

 

Lisäksi sopimukselle on valmisteltu liitteet, jotka ovat koostettuna liitteessä 2. Nämä liitteet sisältävät Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien omistusosuudet peruspääomasta per 31.12.2021, viittaukset lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021), luettelo Kårkullan kuntayhtymän sopimuksista ja järjestelmistä, joita ei voida päättää 31.12.2022 mennessä tai jakaa hyvinvointialueille, viittaukset Kårkullan kuntayhtymän persussopimukseen sekä viittaukset kuntalakiin.

 

Edellä mainittujen lisäksi osapuolten välillä laaditaan vielä erikseen osana vastuuhyvinvointialuesopimuksen toimeenpanoa pankkitilien haltijuutta koskeva sopimus (liite 3), jolla todetaan Kårkullan pankkitilien omistajuus 1.1.2023 alkaen. Tällä sopimuksella ei ole merkitystä Kuntayhtymän omaisuuden jaon määräytymiseen.

 

Sopimus Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta

Edellä todetun lisäksi on valmisteltu liitteenä 2 oleva Sopimus Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta. Sopimuksella on tarkoitus sopia Kårkullan rahalaitosvelkojen jakautumisesta sekä siirtyvien rahalaitosvelkojen ja toimitilojen perusteella laskettavasta siirtyvästä nettovarallisuudesta.

Voimaanpanolain 56 §:ssä todetaan kiinteistöjen osalta seuraavasti:
"Kårkulla-kuntayhtymän asiantuntijapalveluja koskevat tehtävät ja niitä hoitava henkilöstö sekä toiminnan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueella sijaitsevat kiinteistöt, alueella sijaitsevia toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja alueella sijaitsevien toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle".

"Kårkulla-kuntayhtymän asumispalveluyksiköt sekä päivä- ja työkeskustoiminta sekä niiden kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat".

"Kårkulla-kuntayhtymän muut kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitetut kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset sekä toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat".

Sopimuksessa noudatettu nettovarallisuus -jakoperuste noudattaa valtionvarainministeriön tulkintaa asiasta.

Sopimuksen liite 2 on laskelma hyvinvointialueille siirtyvästä nettovarallisuudesta, liite 3 on taulukko hyvinvointialueille siirtyvistä toimitiloista ja liite 4 on yhteenveto edellisistä eli laskelma, jossa on listattuna hyvinvointialueille siirtyvät toimitilat ja niihin liittyvät velat sekä tasaus saatavista/maksettavista. Liitteinä 5 ja 6 ovat erilliset siirtosopimukset siirtyvistä toimitiloista ja veloista viranomaisia ja rahoituslaitoksia varten, joista ilmenevät yksilöidysti kullekin hyvinvointialueelle siirtyvät toimitilat ja velkakirjat.

 

Oheisaineisto:

  1. Sopimus Kårkulla kuntayhtymän toimintojen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä liitteineen
  2. Sopimus Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta liitteineen
  3. Sopimus Kårkullan kuntayhtymän pankkitilien omistuksen siirrosta

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se päättää:
1. hyväksyä liitteenä 1 olevan jakautumissopimuksen liitteineen;
2. hyväksyä liitteenä 2 olevan sopimuksen Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta liitteineen 
3. hyväksyä liitteenä 3 olevan sopimuksen Kårkullan kuntayhtymän pankkitilien omistuksen siirrosta                    
4. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään kohtien 1-3 sopimuksiin sekä niiden liitteisiin tarvittavia vähäisiä täsmennyksiä ja korjauksia
5. oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämät, rahoituslaitosten kanssa tehtävät sopimukset ja muut asiakirjat
6. että päätös voidaan täytäntöönpanna välittömästi.

 

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se päättää kohdat 1-6 esityksen mukaisesti.

 

 Merk.tied.Hankejohtaja Tanja Witick esitteli asiaa kokouksen alussa.

 

KPHVAVAL 19.12.2022 § 107 

 

 

 

Liite 1  jakautumissopimus liitteineen;

Liite 2 sopimus Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta liitteineen 

Liite 3 sopimus Kårkullan kuntayhtymän pankkitilien omistuksen siirrosta  

                 

 

Päätösesitys Aluevaltuusto päättää aluehallituksen esityksen mukaisesti
1. hyväksyä liitteenä 1 olevan jakautumissopimuksen liitteineen 
2. hyväksyä liitteenä 2 olevan sopimuksen Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta liitteineen  
3. hyväksyä liitteenä 3 olevan sopimuksen Kårkullan kuntayhtymän pankkitilien omistuksen siirrosta                     
4. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään kohtien 1-3 sopimuksiin sekä niiden liitteisiin tarvittavia vähäisiä täsmennyksiä ja korjauksia 
5. oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämät, rahoituslaitosten kanssa tehtävät sopimukset ja muut asiakirjat
6. että päätös voidaan täytäntöönpanna välittömästi.

 

Päätös Päätösesityksen kohdat 1 - 6 hyväksyttiin.

 

 Merk.tied.Hankejohtaja Tanja Witick esitteli asian..

 

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 69  

191/00.02.00/2022  

 

 

Valmistelija hankejohtaja Tanja Witick ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

Kårkulla-kuntayhtymän toiminta on siirtynyt sote-voimaanpanolain 56 §:n mukaisesti 1.1.2023 seitsemälle hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille (jäljempänä "Osapuolet").

 

Sote-voimaanpanolain 56 §:n mukaisen siirron täytäntöönpanemiseksi osapuolet ovat 14.4.-3.5.2023 allekirjoittaneet seuraavat kolme sopimusta Kårkulla-kuntayhtymän toimintojen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä velkojen, toimitilojen ja pankkitilien siirrosta:

. Sopimus Kårkullan kuntayhtymän toimintojen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä 5.12.2022

. Sopimus Kårkullan kuntayhtymän velkojen jakautumisesta 8.12.2022

. Kårkullan kuntayhtymän pankkitilien omistuksen siirto 5.12.2022.

 

Kårkulla-kuntayhtymällä on ollut omistuksia eri yhtiöissä. Velkojen jakautumista koskevassa sopimuksessa 8.12.2022 on sovittu kiinteistöyhtiöiden omistusoikeuden siirrosta, mutta Kårkulla-kuntayhtymän muiden osakeomistusten siirrosta ei ole yllä mainituissa sopimuksissa sovittu.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toiminut Kårkullan kuntayhtymän jakautumisen täytäntöönpanotoimien osalta vastuuhyvinvointialueena ja tiedustellut maalis- ja marraskuun 2023 välisenä aikana Osapuolilta näkemyksiä siitä, miten muut osakeomistukset kuin jo aiemmalla sopimuksella jaetut kiinteistöyhtiöiden osakkeet jaetaan Osapuolten kesken. Lähtökohtana on ollut, että kunkin yksittäisen yhtiön osakkeet jaetaan yhdelle omistajalle. Osapuolilta saatujen ilmoitusten perusteella Varsinais-Suomen hyvinvointialue on koostanut yhteenvedon osakeomistusten jakamisesta ja tämän mukaisesti on laadittu oheinen sopimus, jossa osakeomistusten siirrot vahvistetaan.

 

Liite A § 69 Sopimus Kårkulla-kuntayhtymän osakeomistusten

siirrosta

Liite B § 69 Sopimuksen liite, loppuselvitys

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä Kårkulla-kuntayhtymän osakeomistusten jaon liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti;
2. valtuuttaa vs. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 1. kohdassa mainitun sopimuksen.

 

Päätös Aluehallitus päätti
1. hyväksyä Kårkulla-kuntayhtymän osakeomistusten jaon liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti;
2. valtuuttaa vs. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan 1. kohdassa mainitun sopimuksen.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

 Pidettiin tauko tämän pykälän jälkeen klo 9.28-9.40.