Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 244 

Soite 2030 -ohjelma

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 244  

3382/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

 

Soite 2030 -ohjelmaa Soiten strategian, sote-palvelustrategian sekä pelastuksen palvelutasopäätösluonnoksen täytäntöönpano-ohjelmana on valmisteltu laajoissa ja osin rinnakkaisissa kokoonpanoissa. Ohjelmaa on valmisteltu linjajohdossa erityisesti palvelualuejohdon kesken ja toisaalta hallintoryhmässä strategisena kokonaisuutena. Valmisteluun on osallistettu aluehallitusta sekä järjestetty aluevaltuustoseminaari 21.9.2023. Lisäksi ohjelman periaatteita on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 30.8.2023 sekä johtoryhmän kokouksissa. Ohjelman valmistelun etenemistä on esitelty henkilöstölle aluehallituksen henkilöstöinfoissa syksyn aikana sekä esihenkilöinfoissa. Aluehallitukselle 30.10.2023 esityksenä tuleva Soite 2030 -ohjelma I on esitelty henkilöstöinfossa 25.10.2023.  

 

Soite 2030 -ohjelman valmisteluprosessissa on

 1. varmistettu, että strategian tavoitteet ja sovitut toimenpiteet laitetaan palvelualueilla täytäntöön sekä etsitty uusia toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi
 2. varmistettu, tarvitaanko täytäntöönpanon varmistamiseksi aluehallituksen päätöksiä, joita ei voida toteuttaa viranhaltija- ja esihenkilöratkaisuilla päivittäisjohdossa sekä
 3. varmistettu, tarvitaanko talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi Soite 2030 -täytäntöönpano-ohjelman lisäksi myös muita jatkoselvityksiä tai päätöksiä, jotka edellyttävät aluevaltuuston päätöksiä.

 

Taloudellisen tilanteen heikentymisen myötä sekä vuoden 2023 alijäämäennusteen heikentyessä että vuoden 2024 rahoitusennusteen pienentyessä on noussut erityinen tarve hyödyntää Soite 2030 -ohjelmaa myös talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua ja tasapainottamista  mahdollistavana välineenä. Samalla on ilmennyt, että muuttuva taloudellinen tilanne edellyttää alkuperäistä täytäntöönpano-ohjelmaa laajempaa ohjelmatyötä. Alkuperäisen aikataulutuksen mukaan täytäntöönpano-ohjelma olisi tuotu aluehallituksen hyväksyttäväksi 30.10.2023, mutta tarpeen laajentumisen myötä valmistelussa päädyttiin esittämään, että tässä vaiheessa Soite 2030 -ohjelma I (versio 30.10.2023) tuodaan aluehallitukselle tiedoksi, hyväksyttäväksi version I osalta täytäntöönpanoa varten sekä jatkovalmistelun osalta linjattavaksi. Soite 2030 -ohjelma toteutetaan tässä vaiheessa strategian täytäntöönpano-ohjelmana, mutta rullaavana niin, että seuraava laajennettu versio tuodaan uutta päätöksentekoa varten ja mahdollisilla esityksillä aluevaltuustolle täydennettynä vuoden 2024 alussa.

 

Soite 2030 -ohjelma sisältää strategisesti läpileikkaavien teemojen mukaisia kirjauksia koko organisaatiota koskeviksi ja linjaaviksi toimenpiteiksi. Soite 2030 -ohjelmassa korostuu strategian täytäntöönpanoa korostava ja linjaava luonne. Yksilöidymmin täytäntöönpano-ohjelmaa täydentää toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja siinä toimialueittain kirjattavat toimenpiteet ja tavoitteet. Soite 2030 -ohjelmaa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa noudatetaan rinnakkain eivätkä kokonaisuudet ole toisiaan poissulkevia.

 

Soite 2030 -ohjelmassa korostuvat mm. teemat:

 

 1. Entistä vahvemmat peruspalvelut ja matalankynnyksen palvelut
 2. Päivystävän keskussairaalan ja synnytyssairaalan toimintaedellytysten turvaaminen
 3. Tuottavuus ja Vaikuttavuus
 4. Rohkeus ja Uudistuminen
 5. Uudet palvelumuodot ja työtavat arkikäyttöön: etänä ensisijassa ja liikkuvat palvelut
 6. Ostopalveluiden kustannustason hillintä
 7. Henkilöstöohjelman täytäntöönpanon merkityksellisyys - henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen

 

Soite 2030 -ohjelmassa on nostettu esille myös kysymyksiä, jotka edellyttävät tässä versiossa esitettyä laajempaa valmistelua. Valmistelun pohjalta syntyvät mahdolliset esitykset edellyttävät aluehallituksen ja tarvittaessa aluevaltuuston päätöksiä. Tunnusomaista näille on, että näillä pyritään edistämään hyvinvointialueen palvelurakenteellista ja palveluiden verkoston ja palvelumuotoilun uudistumista voimassaolevia strategiapäätöksiä laajemmin. Valmistelussa huomioidaan taloudellisen tasapainottamisen vaatimukset. Soite 2030 -ohjelman versiossa I 30.10.2023 selvitettäväksi esitettäviä kysymyksiä ovat mm.

 

 1. Uudistuva palvelurakenne (ideaali-palvelurakenne) ml. paikkamäärät ja sijainti: vuodeosasto, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä kotisairaala- ja kotihoitokapasiteetti -> asiakas ja potilas hoidetaan oikeassa paikassa

 

 1. Palveluiden verkosto sekä tarkoituksenmukaiset palvelut ja palvelumuotoilu sote-toimipisteissä

 

 1. Toimitilatarkastelu

 

Soite 2030 -ohjelmaan liitettävät jatkoselvitystä edellyttävät kysymykset saattavat sisältää toiminnallisia muutosesityksiä, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan sekä työnkuviin. Uudistukset koskevat palvelurakennetta, palveluverkkoa sekä erityisesti uudistuvia työskentelytapoja. Tämän vuoksi on perusteltua käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukainen muutosneuvottelu. Muutosneuvotteluilla ei tavoitella henkilöstön kokonaismäärän vähentämistä eikä irtisanomisia, lomauttamisia tai osa-aikaistamisia.

 

Liite A § 244_Soite 2030 -ohjelma I (versio 30.10.2023)

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi liitteen mukaisen Soite 2030 -ohjelman ja hyväksyä sen täytäntöönpantavaksi versiomuodossa I (30.10.2023);

2. käynnistää ohjelman edellyttämät jatkoselvitykset;

3. käynnistää yhteistoimintamenettelyn eli muutosneuvottelut jatkovalmisteluun tulevien toiminnallisten muutosten henkilöstön asemaan ja tehtävänkuviin mahdollisesti aiheuttamien muutosten osalta;

4. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa ja niiden valmisteluun voi osallistua muitakin henkilöstöjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan osoittamia henkilöitä.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa klo 11.05.

 

 Pidettiin tauko tämän asian jälkeen klo 11.35-12.21.

Johtajaylilääkäri Katja Virta ja aluevaltuuston 2. vpj Timo Sillanpää poistuivat kokouksesta tauon alettua klo 11.35.