Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 280


 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 09.10.2023 § 232 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Aluehallituksen hyväksymä talousarvion 2024 raami (KPHVAHAL 29.05.2023 § 145) on kuvattu alla:

 

"Tuottojen kasvu 4,6 % > kulujen kasvu 3,4 % verrattuna vuoden 2023 arvioituun ulkoisten kulujen summaan. Jos vuoden 2023 kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion, kulukasvu lisätään toteuman sijasta talousarvioon 2023. Tällöin vuoden 2024 talousarvion kulusumman katoksi muodostuu 382,9 M€. Ulkoiset kulut, ulkoiset tuotot ja valtion rahoituksen ennakoitu taso huomioiden, raami tarkoittaa 12,1 miljoonan euron vuosikatetta ja 3,1 miljoonan euron tulosta vuodelle 2024."

 

Raamin hyväksymisen jälkeen ulkoisten tuottojen kertymäennuste on tarkentunut. Maksutuottoihin tulossa olevien indeksikorotusten sekä hinnastomuutosten johdosta ulkoisten tuottojen arvioidaan olevan 4 miljoonaa euroa raamia korkeammat. Arvio poistojen yhteismäärästä on kasvanut yhdellä miljoonalla eurolla.

 

Toimialueilla tehdyssä talouden suunnittelussa on päädytty noin 391 miljoonan euron ulkoisten kulujen summaan. Merkittävin syy raamin ylittävälle kulukasvulle ovat henkilöstökulut (TES-korotukset) ja vuokratyövoiman tarve. Toimialueiden suunnittelema kulusumma ylittää raamin (382,9 M€) noin 8 miljoonalla eurolla.

 

Toteumaennuste vuoden 2023 ulkoisista kuluista ja tuloksesta sisältää vielä merkittävää epävarmuutta. Tämän hetken realistisin skenaario vuoden 2023 kuluista on 382 miljoonaa euroa ja alijäämä 8,4 miljoonaa euroa.

 

Aluehallituksen keskusteltavaksi ja linjattavaksi tuodaan kaksi vaihtoehtoa vuoden 2024 kulusummaksi ja tulostavoitteeksi. Kumpikin vaihtoehdoista vaatii toiminnan tehostamista, jotta kulusumma ei ylitä raamia tai ylittää raamin vain aluehallituksen linjaaman kokoisena. Toimialueiden suunnitelman ulkoisista kuluista 2024 ollessa 390,8 miljoonaa euroa, tehostamisvaade raamiin nähden on 8 miljoonaa euroa. Lisäksi on huomioitava, että vuodelta 2023 on syntymässä alijäämää arviolta 8-9 miljoonaa euroa. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlasketusta kulusummasta pitää pystyä säästämään noin 16 miljoonaa euroa.

 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 valmistelun tilanteen ja käy jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 valmistelun tilanteen ja kävi jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

 

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

 Jäsen Anna Nurmi-Lehto poistui kokouksesta tätä pykälää koskevan keskustelun aikana ennen päätöksentekoa klo 10:38.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 280  

3853/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Oheisaineistona esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026. Suunnitelma kantaa nimeä Uudistamisen aika, sillä Soiten strategiaa täytäntöön panevassa Soite 2030 -ohjelmassa vuosi 2024 on nimetty uudistamisen ajaksi.

 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi toimii taloussuunnitelmavuosien ensimmäisenä vuotena. Soiten suunnitelmassa katsomme suunnitteluvuosien 2024-2026 lisäksi myös kohti vuotta 2030, sillä Soite 2030 -ohjelmassa rakennamme kehityspolkuamme kohti vuotta 2030.

 

Uudistamisen aika - toiminta-ja taloussuunnitelma on rakennettu valtiovarainministeriön hyvinvointialueille antaman ohjeistuksen mukaiseksi. Suunnitelma sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan Soiten strategia, organisoituminen ja toimintaympäristö, sillä niillä on selkeä yhteys toimintaan ja talouteen. Suunnitelma sisältää myös vuoden 2024 sitovat tavoitteet.

 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025-2026:

 

 

Kulut

 

Talousarvio 2024 on rakennettu aluehallituksen 5/2023 antaman raamin mukaisesti: kulujen kasvun tulee olla tuottojen kasvua maltillisempaa. Raami mahdollisti 3,4 % kulukasvun vuoden 2023 talousarvioon verrattuna tarkoittaen noin 383 miljoonan euron kulusummaa vuodelle 2024. Tähän on talousarviovalmistelussa lähes ylletty, sillä kulujen yhteissumma vuodelle on 384,5 M€. Kulusumma sisältää 1 M€ kohdentamattoman varauksen, joka voidaan käyttää hyvinvointialuejohtajan päätöksellä Soiten 2030 -ohjelman mukaisiin toimiin.

 

Vuoden 2024 kulut 384,5 osuvat lähelle vuoden 2023 toteutuvia kuluja, sillä kulut tulevat ylittämään talousarvion 2023. Koska vuoteen 2024 kohdistuu kulupaineita mm. TES-palkankorotusten ja ostopalvelujen hinnankorotusten takia, vuoden 2024 kulusummassa pysyminen vaatii kulutehokkuutta parantavien toimien toteuttamista. Viranhaltijat ovat yhdessä henkilöstön kanssa suunnitelleet toimia osana Soite 2030 -ohjelmaa, jolloin on löydetty niin lyhyen tähtäimen (2024) kuin pidemmän tähtäimen toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä (2025-2026).

 

Tuotot

 

Kooltaan merkittävin talousarvion tuloerä on valtion yleiskatteinen rahoitus. Sen määrä vuodelle 2024 on 312 M€ (301,5 M€ v. 2023). Vuosien 2025-2026 valtion rahoituksen määrä perustuu valtiovarainministeriön julkaisemaan painelaskelmaan, joka tarkoittaa arviota eri vuosien rahoituksesta rahoituslain mukaisella tavalla laskettuna. Vuoden 2025 rahoitus sisältää 10 M€:n "lisärahoituksen", jolla rahoituslain mukaisesti korjataan vuoden 2023 rahoitus vastaamaan vuoden 2023 todellisia kustannuksia. Asiakasmaksujen budjetoinnissa 22,8 M€ (TA 2023 21 M€) on huomioitu asiakasmaksulain mukainen indeksitarkistus, joka voidaan tehdä joka toinen vuosi. Myyntituottoja on budjetoitu 49,3 miljoonalla eurolla (TA2023 45,2 M€) ja niitä on korotettu kustannusperusteisesti tarkistetun hinnaston mukaisesti. Vuosien 2025-2026 myyntituotot on arvioitu varovaisella kasvuprosentilla.

 

Tulos

 

Tuottojen, kulujen ja rahoituskustannusten jälkeinen vuosikate 2024 on 11,8 miljoonaa euroa (TA 2023 8,2 M€). Poistojen jälkeinen tulos on 1,88 miljoonaa euroa (TA 2023 0 €). Vuosien 2025 ja 2026 tulosarviot ovat 6,9 miljoonaa euroa ja 7,9 miljoonaa euroa.

 

Hyvinvointialuelain talouden suunnittelua koskevan määräyksen (115 §) mukaisesti taloussuunnitteluvuosien kumulatiivisen tuloksen tulee olla tasapainossa (min. 0 €) tai ylijäämäinen. Tämä toteutuu, sillä vuosien 2024-2026 kumulatiivinen ylijäämä on 16,7 miljoonaa euroa. Lisäksi taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa tilinpäätöstä seuraavan toisen vuoden päätteeksi. Toisin sanoen taloussuunnittelukaudella 2024-2026 tulee kattaa myös vuodelta 2023 syntyvä alijäämä. Myös tämä hyvinvointialuelain 115 §:n määräys toteutuu: vuosien 2023-2026 kumulatiivinen ylijäämä on 6,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2023 alijäämäennusteena käytetään 10 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2024 sitoviksi tavoitteiksi esitetään seuraavia tavoitteita:

 

Sitova tavoite

Tavoitetaso

Tuloslaskelman tulos

1 882 000 €

Investointien kokonaismäärä

30 646 000 €

Investointeja varten otettavien lainojen enimmäismäärä

18 000 000 €

Tavoitteet ja mittarit

Soite yhteensä: strategiset tavoitteet ja mittarit

Toimialueet: toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

 

 

Muuta toiminta- ja taloussuunnitelmasta

 

Uudistamisen aika toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää myös Soite yhteensä -tason strategiset tavoitteet sekä niitä kuvaavat mittarit. Toimialueiden suunnittelemat toiminnan tavoitteet on kuvattu käyttötalousluvussa. Toiminnan suunnittelu on tehty Soite 2030 -ohjelmaan sisältyvien strategisten kehittämiskokonaisuuksien mukaisella jaottelulla.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää myös organisoitumisrakenteeseen kohdistuvan muutoksen 1.1.2024 lukien. Neljän toimialueen (lisäksi Hallinto - budjetointiyksikkönä) rinnalle esitetään perustettavaksi  Järjestämisen palvelut  -toimialue, minkä edellyttämistä organisaatio- ja budjettirakennemuutoksista aluevaltuusto päättää osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 oheisaineiston mukaisena;

2. hyväksyy Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024-2026 sisältyvät sitovat tavoitteet vuodelle 2024:
- Tulos 1 882 000 euroa
- Investoinnit yhteensä 30 646 000 euroa
- Rahoituslaskelmaan sisältyvän talousarviolainan enimmäismäärä 18 000 000 euroa
- Soiten strategisia tavoitteita konkretisoivat mittarit
- Toimialueiden suunnittelemat toiminnalliset tavoitteet.

Lisäksi aluehallitus päättää valtuuttaa talousjohtajan tekemään  toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisluontoisia korjauksia ja täydennyksiä aluevaltuustokäsittelyyn saakka
.

 

Päätös Päätettiin korjata sivulta 21 teknisenä korjauksena kirjoitusvirhe suun terveydenhuoltoa koskevasta kohdasta. Korjattu muotoilu: "Sisäilmaongelmalliset työpisteet suljetaan".

Päätettiin muuttaa luvusta 3.2 Hoito ja hoiva sivulta 26 seuraava kohtaa. Alkuperäinen muotoilu: "Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lisääminen v. 2040 mennessä noin 60:llä - Peittävyys 7 % tai alle yli 75- vuotiailla". Muutettu muotoilu: "Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lisääminen noin 60:llä  ja yhteisöllisen asumisen asuntojen lisäys 80-100 asunnolla v. 2040 mennessä - Ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys 6 % tai alle yli 75- vuotiailla".

Päätettiin lisätä lukuun 3.3 Perheiden palvelut seuraava kirjaus sivulle 31 kohtaan Ihminen digin keskiössä - digiohjelma sujuvoittaa palveluketjuja ja sisäistä toimintaamme: "Arvioidaan käytössä olevat neuvolapalveluiden yhteydenottokanavat ja tehdään tarvittavat toimenpiteet yhteydenottojen sujuvoittamiseksi."

Päätettiin korjata teknisenä korjauksena lukujen 3.6 ja 3.7 numerointi.

Päätettiin, että luvun 5. Investointiosa osalta dokumenttiin täydennetään lisämateriaaliksi tarkemmat tiedot oleellisista investoinneista.

Aluehallitus päätti asiasta muutoin päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. hyvinvointialuejohtaja, talousjohtaja ja toimialuejohtajat esittelivät asian kokouksessa.